Variable Skink
Umgololo

© Tyrone Ping

Ligama

Umgololo [Mabuya varia]

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi: Reptilia
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Scincidae
Budze Balensikati: Emashumi lasihlanu kuya kumashumi lasitfupha ema mm
Budze Balendvuna: Emashumi lasihlanu kuya kumashumi lasitfupha ema mm

Inchazelo

Umgololo losemkhatsini ngelinani lonemphumulo lesandingilizi kanye nelifasitelo kulinye liso ngephansi. Libala liyahlukana; umhlane wawo ungaba mnyama, luhlata, nsundvu longatsi uyaphela noma bovu losa nsundvu, lonawo noma lote emacabhacabha. Kuhlale kukhona, imilayini lemhlophe leshona entasi kwemgogodla kanye nasetindzaweni letingetulu lebonakalako. Lesisu siluhlata losasibhakabhaka nalokumhloshana.

Letinye Taletilwane

Luhlobo loluchazeka kabi, M. v. nyikae, uvame kubonwa eNyika Plateau eMalawi.

Kusakateka

Eningizimu ye Eastern Cape, kuya eEastern Afrika leya eSudan nase Somalia, enshonalanga ye Namibia, Angola kanye nase Congo.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lomgololo utala ngaphandle kwekukhokha emacandza kepha tikhona tindzawo lapho titalela emacandza lasitfupha kuya kulalishumi nakubili lachobesela emva kwemalanga lamashumi lasitfupha esikhatsi sekufukamela. Kukhula kwawo kuyaphangisa futsi lemincane ifika esigabeni sekukhula natinenyanga yesiphohlongo.

Kudla Kwayo

Tintsetse, tibungu temavivane kanye nemuhlwa, tayobe, esikhatsini lesinye, idla lamanye emanwabu noma imigololo.

Luhla Loluhlanganisiwe

Kuvama kubalukhuni kuwabekisa ngenca yekuhluka kwemibala yawo, lekepha leligama, lena nguyinye yaleminye leyatiwako futsi lesakatekile kumigololo.