Variable Skink

© Tyrone Ping

Leina

Variable Skink [Mabuya varia]

Distatistiki tsa Botlhokwa

Mophato: Reptilia
Tlhomagano: Squamata
Lelapa: Scincidae
Botelele (Namagadi): 50 - 60 mm
Botelele (Tona): 50 - 60 mm

Ponalo

Ke skink sa mmele o o magareng, ka nko e rono (rounded) le letlhabaphefo ka fa tlase ga matlalo a a tswalang matlho. Mebala e ya farologana ka e ka nna bontsho, olive, borokwa jo bosetlhana, borokwa jo botshibitswana, mme e ka nna le ditsubaba tse dintsho. Go na go na le mothalo a mosweu o o elelang kwa mokwatleng le kwa matlhakoreng kwa godimo. Mpa yone e botalana ba legodimo le bosweu.

Mophato wa Dibopiwa

Morafe a o sa tlhaloganyiweng sentle, M. v. nyikae, o bonwa gantsi kwa Nyika Plateau ya Malawi.

Phatlhalatso

Borwa-Botlhaba jwa Kapa, kgabagare ya botlhabatsatsi ba Afrika, Sudan le Somalia. Kwa Bophirima go fitlha kwa Namibia, Angola le Congo.

Tsalo

Mokgantitswane wa Variable Skink e ‘viviparous’ mme go na le mafelo a di beelang mae kwa go one. Mae a ka nna 6-12 mme a thuba morago ga malatsi a 60. Kgolo e ka bonako mme mmotlana e nna bagolo morago ga dikgwedi dile 8.

Dijo

Ditsie, Diboko, le makeke, digokgo, mme le mekgantitswane e mengwe.

Di-Field Notes

Ga go bonolo go e lepa, ka fa di na le mebala e e farologaneng, mme ke nngwe ya di-skink tse di tlwaelegileng thata mme dibonala ka bontsi.