Steenbok
Iqhina

© Roger de la Harpe

Igama

Iqhina [Raphicerus campestris]

Libonakala Kanjani

Linoboya obunsundu nezindebe ezinkulu ezivulekile. Ubude balo buwu-520 mm kusuka emahlombe nesisindo esiwu-11 kg. Ingemuva nengaphansi kumhlophe. Elesilisa kuphela elinezimpondo ezibonakalayo ezibheke phezulu ezivele phezu kwamehlo. Kukhona amabala amnyama angasemehlweni kubona bobulili ubulili.

Adla Nhloboni Yokudla

Linqampuna amahlamvu ezihlahleni. Lidla amacembe aluhlaza asanda kumila, izimbali, izithelo nezitshalo ezihlumayo. Lithola amanzi ezitshalweni ezilidlayo. Izimpande lizidla ngezikhathi zesomiso zonyaka. Lokhu likwenza ngokumba umhlaba ukujula okungafika emahlombe ukuze ithole lezimpande elizidingayo ezimanzi.

Azalana Kanjani

Isikhathi seqhina sokuzala asikakatholakali. Aseke abonakala ezala unyaka wonke. Limitha izinyanga eziyisikhombisa, bese lizala izinyane elilodwa. Amazinyane abekwa endaweni efihlekile, unina uwabona ekuseni nantambama uma ezowanika ukudla izinyanga ezintathu kuya kwezine. Ngesikhathi esafihliwe, unina udla ubulongwe bamathole aphuze nomchamo wawo ukwenzela ukuthi indawo azifihle kuyo inganuki khona izitha zingeke ziwathole.

Aphila Kanjani

Ubulili bobubili buyazivikela, buphile endaweni eyodwa. Iqhina liphila endaweni yalo lodwa. Awesilisa akhombisa ukuthi indawo eyazo ngomchamo, ubulongwe nento eziyikhipha ezimbotsheni ezisebusweni. Amaqhina amakhulu ayamba kuqala ngaphambi kokuthi asekele indawo yawo. Awesilisa aziwa ngokusebenzisa imigwaqo nendlela yezinyamazane ukuklama imingcele yendawo yazo. Anodlebe. Uma kungekho ukudla, ake atholakale edla izinsalela zezilwane okudala zafa, abulala izinyoni ezincane ezakha izidleke phansi.

Aphila Kuphi

Liphila lapho kunotshani obude elingakwazi ukuzifihla kubo noma izihlahla. Alitholakali emahlathini ajulile nasezindaweni ezinamatshe. Kwesinye isikhathi lisebenzisa imigodi yezilwane ezimbayo engasasetshenziswa, libuye lizalele khona.

Atholakala Kuphi

Avame eNingizimu Afrika. Agcwele izwe lonke.

Izilwane Azidlayo

Inhlwathi, iCaracal, izimpisi, izingwe nezinkozi.

Amaphuzu Abalulekile

Isisindo sesifazane: Wu-11 kuya ku-13 kg
Isindo sesilisa: Wu-9kg kuya ku-13 kg
Ubude besifazane: Wu-90 cm
Ubude besilisa: Wu-90 cm
Isikhathi esimithayo: Izinyanga eziyisithupha
Izala amazinyane amangaki: Elilodwa
Isikhathi eqala ukuzala ngaso: Izinyanga eziyisithupha
Isisindo ekuzalweni: Wu-1 kg
Uhloboni: I-Artiodactyla
Umndeni: I-Bovidae
Izimpondo: Wu-13 cm (sekwake zafinyelela ku-19 cm)
Zizalana kanjani: Lizala izinyane elilodwa. Akuvamisile ukuthi ithole amaphahla kodwa kuyenzeka emva kokumitha izinyanga eziyisithupha.

Imizila Yezinyawo

Ifana ncamashi neye-Oribi. Umehluko wukuthi ezalo zivulekile zaqonda zaba zinkudlwana kuneze-Oribi.