Steenbok

© Roger de la Harpe

Leina

Steenbok [Raphicerus campestris]

Ponalo

E na le letlalo la boputswa bjo bo hubedu goya go boputswa le botelele, ditsebe ke tše sephara. E lekantšhetšwa dimilimetara tše 520 magetleng le boima bja dikilograma tše 11. Karolo tša kamorago fase ga dinoka le dikarolo tše ka fase ke tše tšhweu. Ke fela diphelefu tšenago le dinaka tša tše di seese tša go emelela godimo ga mahlo. Dithaka tša sefahlego di dutše pele ga mahlo a magolo a boputswa bjo fifetšego, dithaka tše nyakilego go dikologa mahlo dibonala go tšohle dipoo le ditshadi.

Dijo

Phoofolo ye ya maoto a mosepelo wa ka bjako ke ya go ja mahlare, e bontšha lerato la go ja dihlašana. Ka kakaretšo di ne mokgwa wa go khetha dijo gpo swana le mahlare a maswa, matšoba, dienywa le dikalana tše di swa tša go fapafapana. Kgonagalo ya go phela ntle le tšweletšo ya meetse ka bolokologi e ikamantše le mokgwa wa tšona wa go fula. Medu, dimodu le digwere nakong ya dikgwedi tše di omilego, ka go fata mabu le go epa go fihla legetleng go ya fase, gore dihwetše dijo tše tša phepo tše dibego le monola.

Tswalo

Sehla sa tswalo ya tšona ga se so hlathollwe gabotse. Go bigilwe tswalo ye e diragalago ngwga kamoka. Di duša dikgwedi tše ka bago tše šupa, ka morago kwana e tee e tlo tswalwa. Dikwana di a khutišiwa dikgwedi tše tharo go ya go tše nne, mo elego nako ya mmayona a tlago go tlo e amuša e lego ka masa le thapama le go e hlokomela. Go fihla ga tše nnyane mmangwana o ja mantle a ngwana le go nwa moroto wa yona ge e etela, se swara felo ga khutišo e bolokegilelo go sena monkgo le tšhireletšo go dibatana.

Boitshwaro

Dipoo le ditshadi di arologana ka boikarabelo bja tšhireletšo ya tikologo. Gagolo ke ditšhika noši. Dipoo di dira leswao ka moroto le go gaša seela se tšwago go thaka ya ka fase ga seledu le go šomiša maloko. Ke tšona dibopi tša go fata mabu pele di rota le ge di fetša go ntšha maloko. Dipoo di tšebjwa ka go šomiša ditsela le metato ya megala go bjalo ka melelwane. Di na le bokgoni bja godimo bja go kwa. Di tsebjwa ka go ja nama ya ditopo gammogo le go bolaya dinonyana tša fase, eupša se ke ka lebaka la go ba le hlaelelo ya dijo ya godimo.

Bodulohlago

Di phela mafelong a bulegilego gare ga naga ya bjang moo di tshepago khupetšo ya ka tsela ya bjanye bjo bo telele le mehlare ya sethokgweng. Go sebe gona goba go se bonwe ga bonolo ka mašokeng, dithabeng, dithokgweng tše kitlanego le dileteng tša maswika. Nako tše dingwe di khutha meleteng ya dibere, le go šomiša yona go tswalela go yona.

Moo di hwetšwago gona

Mohlamongwe ke yona phoofolo ye e bego ya pudi ye hlaga e nnyane ya go tlala kudu ka Aforika Borwa. E phatlaladitšwe nageng ka bophara le kamoka e tšeiwa bjalo ka phoofolo ye tlwaelegilego.

Dibatana

Nkwe, Katse ya lešoka, Mpša ya lešoka, Phiri, Tlhware le Ntsu.

Dipalopalo tša bohlokwa

Boima (tshadi): Dikilograma tše t11 - 13
Boima (Poo): Dikilograma tše 9 - 13
Botelele (tshadi): Disentimetara tše 90
Botelele (Poo): Disentimetara tše 90
Go Duša: dikgwedi tše 6
Palo ya tše nnyane: 1 dikwanyana
Go itekanela moseme: Dikgwedi tše 6
Boima bja tswalo: Kilograma ye 1
Odara: Artiodactyla
Lapa: Bovidae
Dinaka: Disentimetara tše 13 [(rekoto) - 19 disentimetara]
Tswalo: Ye tee (1) nako tše dingwe (2) ka nako ye ngwe le ye ngwe ya ngwaga dikwana di a belegwa ka (kgonagalo ya godimo ka Dibatsele - Manthole) ka morago ga go duša lebaka la dikgwedi tše ka bago 6.

Tlhalošo ya mohlala

Go lebelega ga mohlala o ka swana le wa Phuti. Maoto a sepharana gomme di eme thwii e bile a magolwaen go feta a Phuti.