uNelson Mandela neNkokheli Yolutsha uPeter Nthite

© Dr Peter Magubane
uNelson Mandela no Peter Ntiti, inkokheli wombutho wolutsha.
uNelson Mandela nezinye iintatheli, amatsha ntliziyo, nabezopolitiko bama betyholwa ngokungcatsha umbuso ngonyaka ka 1950, ngexesha lwengcinezelo. Elo tyala lokungcatsha umbuso, laqhubeka phantse iminyaka elishumi nanye (11) yayi luhlaselo kwi Freedom Charter, eyayibhalwe ngamatsha ntliziyo aphambili. Ngonyaka ka 1961, bonke abatyholwa bakhutshwa befumaniseke bengenatyala.

uMandela namanye amatsha Ntliziyo babe nabalandeli abaninzi ababesiza enkundleni rhoqo bevela. Kumfanekiso ngu Mandela eseze ngobuso ezweni, ehamba phakathi kwabalandeli abaculayo ngexesha letyala ngo 1958.

“Imali ayizukudala impumelelo. Inkululeko yokuyenza izakuyidala.” ~ Nelson Mandela