uNelson Mandela neNkokheli Yolutsha uPeter Nthite

© Dr Peter Magubane
uNelson Mandela no Peter Ntiti, inkokheli wombutho wolutsha.
uNelson Mandela nezinye iintatheli, amatsha ntliziyo, nabezopolitiko bama betyholwa ngokungcatsha umbuso ngonyaka ka 1950, ngexesha lwengcinezelo. Elo tyala lokungcatsha umbuso, laqhubeka phantse iminyaka elishumi nanye (11) yayi luhlaselo kwi Freedom Charter, eyayibhalwe ngamatsha ntliziyo aphambili. Ngonyaka ka 1961, bonke abatyholwa bakhutshwa befumaniseke bengenatyala.
uMandela namanye amatsha Ntliziyo babe nabalandeli abaninzi ababesiza enkundleni rhoqo bevela. Kumfanekiso ngu Mandela eseze ngobuso ezweni, ehamba phakathi kwabalandeli abaculayo ngexesha letyala ngo 1958.

“Imali ayizukudala impumelelo. Inkululeko yokuyenza izakuyidala.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

uBrenda Fassie, umculi we Pop othandwayo eMzantsi Afrika egcwele yimizwa, wonga uMandela...more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

uNelson Mandela ubuyela kwikhaya lakhe eSoweto, emveni kokuphuma entolongweni ngo 1990. uNelson Mandela, ukhule kwa no 8115, kwisi talato iVilakazi, yona leyo yajikwa yenziwa iziko le mbali....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

uMandela wayethandwa ngabalandeli bakhe, njenge mbonakaliso yenkululeko kumntu wonke. Uye abonakale njenge siThixo esithile eMzantsi Afrika, kwaye ebonwa njengo momelezi onikeza ithemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

uMandela ufumana iwonga le Honorary Doctorate kwi Yunivesithi yase Witwatersrand eRhawutini...more