UNelson Mandela nomdosiphambili wehlangano yabatjha uPeter Nthite

© Dr Peter Magubane
UNelson Mandela no Peter Ntiti, umdosiphambili wehlangano yabatjha i-(youth league leader.)
UNelson Mandela nabanye ababikibendaba, abalweli bekululeko nabanye abaphethe zepolotiki basolwa ngomlandu wokulinga ukuketula umbuso ngeminyaka yabo -1950 yebandlululo. Umlandu we-Treason wadoswa iminyaka epheze ibeyi -11, bekukuhlaselwa kwe-Freedom Charter ayatlanywa balweli bekululeko. Ngonyaka ka-1961, bakhitjhwa.

UMandela nabanye abalwela ikululeko bebanabalandeli ebebabasekela ebebeza ekhotho ngesinye nesinye iskhathi abasolwa babizwa. Esthombenesi sibona uMandela osesemncani ayokudlula ewomeni elivumako emlandwini wakhe ngonyaka ka-1958.

“Imali ngeze yenza ipumelelo. Ikululeko yokuyenza ngikho okuzokwenza ipumelelo.” ~ Neldon Mandela