UNelson Mandela nomdosiphambili wehlangano yabatjha uPeter Nthite

© Dr Peter Magubane
UNelson Mandela no Peter Ntiti, umdosiphambili wehlangano yabatjha i-(youth league leader.)
UNelson Mandela nabanye ababikibendaba, abalweli bekululeko nabanye abaphethe zepolotiki basolwa ngomlandu wokulinga ukuketula umbuso ngeminyaka yabo -1950 yebandlululo. Umlandu we-Treason wadoswa iminyaka epheze ibeyi -11, bekukuhlaselwa kwe-Freedom Charter ayatlanywa balweli bekululeko. Ngonyaka ka-1961, bakhitjhwa.
UMandela nabanye abalwela ikululeko bebanabalandeli ebebabasekela ebebeza ekhotho ngesinye nesinye iskhathi abasolwa babizwa. Esthombenesi sibona uMandela osesemncani ayokudlula ewomeni elivumako emlandwini wakhe ngonyaka ka-1958.

“Imali ngeze yenza ipumelelo. Ikululeko yokuyenza ngikho okuzokwenza ipumelelo.” ~ Neldon Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Umvumi we-pop weSewula Africa uBrenda Fassie othintekileko emoyeni, usingatha uMandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

UNelson Mandela wabuyela emzinakhe eOrlando eSoweto ngemva kokobana bamkhiphe ngentrogweni ngonyaka ka-1990. UMandela wakhulela e-no- 8115 Vilakazi Street esele iphendulwe i-museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

UMandela bekathandwa balandeli bakhe, begodu iliphawu lekululeko labo boke abantu. Udlala abonwa njengoZimu eSewula Africa, bekabonwa njengesika yamandla, neyethemba...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngonyaka ka-1991, uNelson Mandela wathola unongorwana wokumhlonipha eJwanibhege e-Univesithi ye-Witwatersrand ngokuzinikela kwakhe enarheni le, nokuba mdosiphambili oyikakaramba okhe wabonwa eSewula Africa....more