Nelson Mandela neHoli weNsha Peter Nthite

© Dr Peter Magubane
Nelson Mandela na Peter Ntiti, umholi welicembu Lalabasha.
Nelson Mandela netintsatseli letinye letehlukahlukene, emacabane kanye nebepolitiki bema njengebasolwa bemvukelambuso ngeminyaka ya 1950 ngesikhatsi selubandlululo. Licala lebekungilo lelikhula, lelatsatsa cishe iminyaka lemashumi nakunye, kwaba kuhlaselwa lokukhulu kulomtsetfo sisekelo, lowabhalwa macabane langiwo. Ngemnyaka wa 1961, bonkhe labo lebebabasolwa bakhululwa base bayahanjiswa.

Mandela kanye nalamanye emacabane baba nelichungechunge lebalandzeli labefika enkantolo ngesikhatsi sekungena kwelicala. Sibona Madiba amncane, enta indlela yakhe esicunjini sebalandzeli lebebahlabela ngesikhatsi kungena licala lakhe nga 1958.

“Imali ingeke yenta kuphumelela. Lenkhululeko ngiyo letokwenta.” ~ Nelson Mandela