Nelson Mandela neHoli weNsha Peter Nthite

© Dr Peter Magubane
Nelson Mandela na Peter Ntiti, umholi welicembu Lalabasha.
Nelson Mandela netintsatseli letinye letehlukahlukene, emacabane kanye nebepolitiki bema njengebasolwa bemvukelambuso ngeminyaka ya 1950 ngesikhatsi selubandlululo. Licala lebekungilo lelikhula, lelatsatsa cishe iminyaka lemashumi nakunye, kwaba kuhlaselwa lokukhulu kulomtsetfo sisekelo, lowabhalwa macabane langiwo. Ngemnyaka wa 1961, bonkhe labo lebebabasolwa bakhululwa base bayahanjiswa.
Mandela kanye nalamanye emacabane baba nelichungechunge lebalandzeli labefika enkantolo ngesikhatsi sekungena kwelicala. Sibona Madiba amncane, enta indlela yakhe esicunjini sebalandzeli lebebahlabela ngesikhatsi kungena licala lakhe nga 1958.

“Imali ingeke yenta kuphumelela. Lenkhululeko ngiyo letokwenta.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie lobekatsintsekile, umhlabeleli lowatiwako wase Ningizimu Afrika, watsandvwa ngu Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela ubuyela ekhaya lakhe eSoweto ngemuva kwekukhululwa ejele nga 1990. Nelson wakhulela eNo. 8115 eSitaladini saseVilakazi futsi kusuka lapho laguculwa laba ngumsamo ngendlela letsite....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela abetsandvwa balandzeli bakhe kanye neluphawu lenkhululeko lwabo bonkhe. Uvame kubonwa njengemuntfu longunkhulunkulu eNingizimu Afrika, futsi abebonwa njengensika...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli....more