Habu nga Vhuḓalo

© Louise Brodie
Dzina ḽa tshi saitsi: Citrullus Lanatus
Dzina ḽo doweleyaho: Watermelon
Hu humbulelwa uri Habu ḽi bva kha Arid Afrika na semi arid. Fhedzi zwa zwino ḽi ya ṱavhiwa u mona na shango ḽoṱhe.

U Ṱalusa Tshimela

Habu ndi cucurbit ḽa vha tshipiḓa tsha muṱa wa Cucurbitaceae. Ḽi aluwa kha muri une wa vha wo lala une wa phaḓaladza maṱari wo ḓi lala. Tshimela tshi ya kona u bveledza mbeu dzoṱhe ya tshinna na ya tshisadzi kha tshimela tshithihi. Habu ḽi ya kona vhukuma u tshimbila fhasi ha midzi ya hone zwine zwa amba uri ndi zwa vhuṱhogwa u langa tsheṋe ngauri midzi hei ivha i kha mavu ane a lingana 20cm nṱha ha mavu.
Midzi hei inga phaḓalala uya kha vhupo hoṱhe yo valiwa nga thanda na maṱari. I dovha ya vha na mudzi une uya ya phanḓa zwine zwa swika 40cm. Mutshelo una lukanda lune lwa vha ludala na zwa nga ngomu zwine zwa vha zwitsuku musi zwo no vhibva. Zwa zwino huna mahabu ane avha na muvhala mutsu, tshitopana, wa swiri na mutshena.

Mushumo

Habu ḽi ḓifha u tshi kha ḓi ḽiḽa ḽi ḽitete. Mutshelo wa hone uya ita na juice.

Zwine Mavu a ṱoḓa na u Lugisela

Habu ḽi ṱoḓa mavu ane avha na muṱavha ane avha na pH ine ya vha vhukati ha 6 na 7. Mavu afanela u vha o nyorea zwavhuḓi arali zwa sa ralo hu fanela u shelwa manyoro kana ha ṱavhiwa zwimela zwine zwa thusa u langa mavu arali hu manyoro afanela u shelwa vhege dza 10 uya kha 12 hu saathu ṱavhiwa. Musi ḽo no hula zwimela zwa u tika tshimela zwi fanela u ṱavhiwa tshifhinga tsha u ṱavha tshi saathu swika.
Sa mulayo u fanela u dzhia mavu aya u ṱoliwa vhege dza 14 hu saathu ṱavhiwa uri huyo ṱoliwa na pfushi. Musi mavu ono ṱoliwa ho sala vhege dza 12 hu saathu ṱavhiwa, u fanela u shela LIME hu tshi khou itelwa u khakhulula na gypsum ya calcium na manyoro. Wa zwiṱavhela kha mavu u tshi khou ṱanganyisa mavu a nnṱha ane a swika 500 mm. Hezwi zwi dovha zwa ṱavha na zwimela zwa kale na tsheṋe ine ya nga vha yo mela ubva tshe ha kaṋiwa kale.
Unga ṱavha zwimela zwa u tika zwimela zwihulwane zwidala zwi ya thusa na kha tsheṋe zwa ḓisa na mutakalo kha mavu. U ṱavha hezwo zwimela u swika mbeu ire mavuni i tshi vhonala hezwi zwihtusa na kha u vala mbeu nga mavu o linganelaho.
Nga murahu ha vhege tharu kana nṋa wo ṱavha, unga kona u ṱavha zwimela zwa u tika tshimela na u phaḓaladza manyoro hezwi hu vha hu tshi kha mavu ane a swika 400-500 u tsela fhasi. U tshi khou lima nga tshithu tshine tsha kona wa ita uri mavu a nnṱha avhe avhuḓi asina maḓinga. Nga vhege ya u fhedzisela u saathu ṱavha u fanela u nyora nga zwithu zwine zwa vha uri zwo tea u fana na boron na Zinc hezwi zwiitwa kha mavu a nnṱha ane avha 20 cm.
Hezwi zwi dovha zwa vha zwithu zwine zwa vha zwa u fhedzisa zwa u langa tsheṋe. Arali u tshi khou ita dzi ndunduma kana zwa mitalo kana zwa mulching, na zwezwo zwiitwa nga hetshi tshifhinga. Mavu aya vha o lugela u ṱavha habu kana zwiraba.

Mutsho

Mahabu u fana na kha dzi cucurbits dzoṱhe, a funa fhethu hune havha uri hu ya rothola hune ha vha na mutsho wa vhukati ha18°C na 30°C. U aluwa hu vha hu kha halted musi mufhiso u tshi thoma u swika kha 10°C azwi tsha tshimbila a i anḓani na murotho inga lovha arali ya lavhelesana vhukuma na mutsho une wa vha vhukati ha 5°C lwa tshifhinga tshilapfu. Mufhiso une wa vha u nnṱha u fhirisa 35°C uya tshinyadza tshimela na zwine zwa anwiwa.

Tshaka

Huna mahabu ane a swika 100 hu tshi khou ḓivha na dzinwe tshaka dzine dza khou tumbulwa tshifhinga tshoṱhe na muthetshelo wa hone uya fhambana. Dzine dza tou ḓivhea kha ḽa Afrika Tshipembe ndi All Sweet, Crimson Sweet, Super Small na Seedless varieties. Dzinwe tshaka dzine dza vha hone kha ḽa Afrika Tshipembe ndi Sugar sweet, Charleston, Congo, Sugar baby, Moon and Stars, Daytona, Sensei, White wonder, Yellow Petite na Starlight.
Zwine zwa vha zwa khwiṋe ndi u amba na vha ḓivhi nga murahu ha musi u saathu dzhia tsheyo. Vha ḓo kona u amba uri ndi ifhio ine ya nga lugela fhethu ho teaho na nyimelo dza u aluwa.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe