Lwati nge watermelon

© Louise Brodie

Ligama le science: Citrullus Lanatus
Ligama lelijwayelekile: Watermelon
iWatermelon kutsiwa isukela eAfrika, etindzaweni tasemakhaya. Nyalo seyihlanyelwa emhlabeni wonkhe.

Kuchaza sihlahla

iWatermelon iyincenye wemndeni we Cucurbitaceae. Ikhula esihlahleni lesikhulela phansi, emagala akhona ayandlaleka phansi. Lesihlahla sikhicita timbali letindvuna kanye naletinsikati esihlahleni sinye, iWatermelon inetimphandze letindze kepha letingashobeli kakhulu, loku kwenta kutsi kube mcoka kutsi ugadze likhula nekutsi unisele kanyenti. Leti timphandze tingahamba kundzawo yonkhe tivalwe tihlahla kanye nemacembe. Sikhumba salesi sitselo sijwayele kuba luhlata ngemubala besekutsi nasesivutsiwe siba bovu ngekhatsi. Kepha nyalo sekunema watermelon lamunyama, labutfubi kanye naleminye imibala.

Kusebenta kwe Watermelon

iWatermelon idliwa injalo, futsi nejusi yakhona imnandzi. Ngalesinye sikhatsi lesi sitselo siyebentiswa kubo bhotela.

Kulungisa umhlabatsi nalokudzingekako emhlabatsini.

iWatermelon njengaletinye titselo idzinga umhlabatsi lokahle, lone pH lengu 6 kuys ku 7. Umhlabatsi kufanele ube nemsoco, uma ushoda kufanele ufake umcuba noma manyolo noma kusitjalo lesivalako, lekufanele usihlanyele kusasele emaviki lalishumi noma langu 12 ungakahlanyeli. Uma sekumilile, letitjalo letivalako tihlanganiswa nemhlabatsi kungakafiki sikhatsi sekuhlanyela.
Kufanele utsatse lomunye umhlabatsi kusasele emaviki kusasele emaviki langu 14 kutsi uhlanyele kutsi uyohlolwa khona kutongetwa lokufunekako. Uma uphumela welihlolo lemhlabatsi selibuyile, kusasele emaviki langu 12 kutsi uhlanyele, faka litfunyela wentele kulungisa pH. Phindze ufake gypsum wentele iCalcium.
Sitjalo lesilihlata ngiso lesikahle kusebentiswa njengesitjalo lesivalako, ngoba loku kusita kulwisana nelikhula futsi kutongeta umsoco emhlabatsini. Lima titjalo letivalako, utihlanganise nenhlanyelo ngelikhuba. Loku kusita kwenta lendzawo kutsi icondze.
Uma sekusele emaviki lamatsatfu kuya emavikini lamane kutsi uhlanyele, juba sitjalo lesivalako bese utsela umcuba noma manyolo, uhlanganise loku ngelikhuba. Loku kusita kutsi ubulale nemagadzenalokunye lokungadzingeki. Yekela lomhlabatsi kancane. Ngeliviki lekugcina ungakahlanyeli, faka manyolo lodzingekako.

Simo selitulu

iWatermelon, njengatotonkhe tihlahla temndeni we cucurbits, itsandza indzawo leshisako lenemazinga ekushisa langu 18 °C na 30 °C. Kukhula kuyalimala uma emazinga ekushisa ehla afike ngephansi kuka 10 °C futsi lesitselo asivazi nesitfwatfwa, tihlahla tingafa uma emazinga ehla ngephansi kuka 5 °C sikhatsi lesidze. Futsi nekushisa lokungetulu kwa 35 °C sikhatsi lesidze kuyatibulala tihlahla.

Tinhlobo tetinhlanyelo

Tinyenti kakhulu letinye tinhlobo tetinhlanyelo te watermelon, naletinye letisakhicitwa kutsengiswa emaketse. Tinhlobo letilinwa eSouth Afria kakhulu nguleti All Sweet, Crimson Sweet, Super Small na letinye letingenato tinhlamvana. Letikhona eSouth Africa nguleti Sugar sweet, Charleston, Congo, Sugar baby, Moon ne Stars, Daytona, Sensei, White wonder, Yellow Petite ne Starlight.
Kepha kungumbono lomuhle kutsi ukhulumisane nebantfu labanelwati ngema watermelon khona utowati kutsi nguyiphi inhlanyelo lengenta kahle kuleyo ndzawo.

Translated by Thandokuhle Motha