Cape Hare
Muvhuḓa

© Nigel J Dennis

Dzina

Cape hare/Muvhuḓa (lepus capensis)

Tshivhumbeo

Muvhuḓa wa tshisadzi ndi muhulwane kha wa tshiduna. Tshileme tsha hone ndi 1,5 uya kha 2,5 kg. luvhuḓa lu na mamvele a buraweni na gireyi, ndevhe ndapfu dzire na muvhala mutsu na mutshena na mutshila une muvhala wa hone au ngo dombilela. muvhuḓa uya kona u fhambanyiswa na muvhuḓa wa ḓaka nga tshiimo tshawo na muvhala mutshena nga fhasi.

Kuḽele

Zwiḽiwa zwa hone zwi bva kha mahatsi kana maḓaka a hone ane wa nga aḽa. muvhuḓa u bvisa malaṱwa nga murahu kha tshivhunu nga murahu ha musi wo awela nga masiari. Zwiḽiwa zwisukekanyiwa musi tsho awela. tshi ḽa vhusiku.

Mabebele

Muvhuḓa u beba nga khalanwaha, ya zwi aluwesa nga khalanwaha ya mvula. muvhuḓa u ḓi hwala maḓuvha a 42, wa beba vhana ubva kha muthihi uya kha vhararu. Tshileme tsha hone ndi 100g tshi tshi bebiwa. Tshi tshi bebiwa maṱo avha o vulea fhedzi nḓevhe dzi vha dzi sa pfi, tshi sa koni na u tshimbila lwa awara dza 48 musi tshi tshi kha bva u bebiwa. Hu mamisa muvhuḓa wa musadzi tshifhinga tshilinganaho mithethe ya fumi vhusiku vhunwe na vhunwe. u mamisa lwa vhege tharu. A hu itiwi tshiṱaha tsha vhana.

Matshilele

Muvhuḓa u dzula fhethu ho dzumbamaho fhedzi muvhuḓa wa tshisadzi u tevheliwa nga wa tshiduna lwa tshifhinga tshiṱuku u funesa fhethu ho vuleaho ha mupo. Zwiitea tshifhinga tshiṱuku, zwa phaḓalala fhethu hune ha vha na mahatsi.

Hune zwa wanala hone

Lushaka holu lwa mivhuḓa lu wanalesa fhethu hunzhi kha ḽa Africa Tshipembe, Botswana na vhukati ha tshitiriki kha ḽa Namaibia.