Cape Hare
Umqasana weKapa

© Nigel J Dennis

Ibizo

Umqasana weKapa oVamileko nanyana oZotho [Lepus capensis] Kunemihlotjana T elitjhumi nambili yemiQasana yeKapa etholakala kiyo yoke i-Afrika.

Ukwakheka Kwawo

Umqasana weKapa osikazi khudlwana kancani kunalowo osikazi. ubudisi bayo buyahlukahlukana buhlangana ne-1.5 ukuya ku- 2.5 kg. Isikhumba sawo sinombala otshetlha ukuya kozotho. Iindlebe zawo ezide nomsila onzima bese ekugcineni ube mhlophe koke lokhu kubonakala kuhle lokha nawubalekako. Umqasana weKapa awufani nomqasana ohlala ngaphakathi komakhiwo ngokuba mncazana kwawo nokungabi khona kombala omhlophe twa engcenyeni zangaphasi.

Ukudla Ezikudlako

Kulawulwa kukuba khona kotjani nanyana amatjhwaba kungenzeka idle nanyana ikhambe ithalaza kwaphela. Imiqasana ithatha indle ethambileko ebuya entuseni iyidle godu lokha nayihleziko iledlhile emini, bese kuthi ebusuku nawukhambakhambako ubhabhe amarorotjho aqinileko.

Ukukhulisa

Umqasana weKapa ukhulisa abentwana kwesinye nesinye isikhathi somnyaka, nalokha uvamisa ukuzala khulu ngesikhathi lokha izulu nalinako. Uzala umntwana munye ukuya kwabathathu ngemva kwesikhathi sokumitha esithatha amalanga ama-42. Abantwana bawo baba noboya obuzeleko begodu baba nobudisi bamagremu ali-100 g lokha nabazalwako. Uzalwa uvule amehlo, begodu eqeda ukubelethwa le iyakghona ukuzwa nokukhambakhamba, hlangana nama-iri ama-48 ngemva kobana uzelwe. Abantwana bakhona bamunyiswa miqasana esikazi imizuzu elitjhumi kwaphela ubusuku ngabunye. Ibisi liragela phambili nokuba khona isikhathi esingangeemveke ezi ezintathu kwaphela. Azikho iinrurhu ezenzelwa ukulahla iinzibi.

Ukuziphatha Kwawo

Umqasana weKapa uthanda ukuzihlalela wodwa, kodwana leyo esikazi ingalandelwa miqasana eminengi eduna okwesikhatjhana. Inyula ukuhlala endaweni evulekileko. Itholakala endaweni evulekileko enotjani.

Lapha Utholakala Khona

Imiqasana yeKapa ikhona kizo zoke iindawo begodu izele khulu eemfundeni ezomileko ezinganazulu elinengi eSewula Afrika, begodu itholakala neBotswana kanye neeyingini eziphakathi zeNamibia.