Cape Hare

© Nigel J Dennis

Ligama

Le Cape, Common noma Brown Hare (Lepus capensis) Tilishumi nakubili letilwane te Cape Hare letitfolakala la Ningizimu Afrika.

Kutiveta Kwato

Le Cape Hare lensikati yinkhudlwana kunaleyo lendvuna. Le mass yawo ihluka ngakunenesihlanu kuya kumabili nesihlanu sema kg. Loboya bato bungu nsundvu lohhwabile kuya kumphunga. Letindlebe letindze kanye nemsila lomnyama nalokumhlophe uyabonakala nayisemoyeni. Le Cape Hare ihlukaniswa ku Scrub Hare ngalesicu sayo lesincane nalokubangekho lokumhlophe etindzaweni letingaphansi.

Kudla Kwato

Kushiyana ngebunengi betjani noma tihlahlana letincane ingakhona kudla noma iyaluke kudla. Ema Hare aphindze amite kungcolwa kwawo nakuphuma ngemuva etibunu natiphumlile ngetikhatsi tase mini, tiphindze tikhiphe kungcola natidla ebusuku.

Kwentiwa

Le Cape Hare ayinaso sikhatsi sekuhlanganiswa, kungako itala ekuhambeni kwemunyaka, naloku lokutala kuvama kwenteka ngetikhatsi temvula. Itala ngayinye kuyakulamatsatfu ema Hare lamancane emva kwekumitsa emalanga lamashumi lamane nakubili. Lamancane avela aneboya lobunengi bese anesisindvo lesingemakhulu emashumi ema grams nakatalwa. Ema hare lamancane amunyiswa bomake babo sikhashana lesimizuzu lelishumi ngebusuku bunye. Kumunyisa kwenteka sikhatsi lesingemaviki lamatsatfu kuphela. Kute tilulu letiye tilungiselwe ema Hare lamancane.

Kutiphatsa Kwato

Le Cape Hare inendlela yekuba yodvwa, kepha ema Hare lamasikati lasalungele kuhlanganiswa angalandzelwa ngulawo lamadvuna kwesikhashana. Indzawo letiyitsandzako yekuhlala ngulevulekile. Ibonakala etindzaweni letinetjani lobufisha.

Lapho Titfolakala Khona

Le Cape Hare ichitseke futsi ilahlwe etigodzini letivulekile tala Ningizimu Afrika, futsi tiyabonakala nase Botswana kanye nasenkhabeni yase Namibia.