Cape Hare
Mmutla wa Kapa goba o sootho

© Nigel J Dennis

Leina

Mmutla wa Kapa goba o sootho [Lepus capensis]. Go na le memmutla ye lesemopedi ya mehuta yeo e hwetšagalago mo Afrika Borwa.

Ponalo

Mmutla wa Kapa o tshadi ke wo mogolo ga nnyane go fetiša wo tona. Boima bja tšona o fapana ka dikhilokereme tše 1.5 - 2.5. Maboya a yona a galogile e bile a na le bosetlha bjo sootho. Ditsebe tše telele le mosela wa mmala wo mošweu le boso o bonagala kudu tseleng. Mmutla wa Kapa o fapantšhitšwe go wo hlolo ka bogolo le go hloka bošweu ka tlase.

Dijo

Go ya ka gore go na le mohlašana di ka kgetha go ja mohlare. Memmutla e metša dipolo go tšwa lešobeng la marago ka nako ya go ekhutša gomme e ntšha tše ntšhi ka nako ya go ja bošego.

Pelego

Mmutla ga o na sehla sa go belega, e belega ngwaga ka moka, le ge pelego e na le goba le ntlhora ka nako ya pula. E belega memmutla ye mennyane ye tharo goba o tee morago ga nako ya gogola ya matšatši a masome nne pedi. Ye mennyane e nale maboya a mantšhi e bile e na le boima bja dikereme tše lekgolo (100) go tloga pelegong. Mahlo a ona a bolegile ge e belega e bile e kgonne go kwa le go sepela morago ga metsotso ye 48 ya pelego. Memmutla ye menyane e nyanya go tše tshadi metsotso ye 10 bošego bjo bongwe le bjo bongwe. Go ntšha maswi go tšea debeke tše tharo. Ga gona segola sa go šomišiwa sa ditšhila.

Boitshwaro

Mmutla wa Kapa wo bodutu e fela tše tshadi di salwa morago ke še tona tše ntšhi Sebaka nyana. (oestrus) Di rata lefelo la go bulega kudu.

Moo di hwetšwago gona

Memmutla ya Kapa e phatlaletše mo mafelong a go oma mo Afrika Borwa di hlaga gape mefelong a go swana le Cape Hare ye e phatlaletšego mo Afrika Borwa di hwetšagala mefelong gape a go swana le Botswana le Namibia.