Bat-eared Fox

© Nigel J Dennis

Dzina

Bat-eared Fox (Otocyon megalotis)

Mbonalo

Yo ambadziwa nga muvhala wa siliva yo yelaho kha gireyi, ya vha na muvhala mutsu kha ṱhodzi ya mutshila wayo, yone iṋe ya vha na mavhala matsu ane a tou nga yo tou rwiwa nga ṱhamu. Tsha vha na nḓevhe dzo no mangadza vhukuma, dzine dza vha nntsu nga nnḓa dza tshena nga ngomu. Ndi tshilapfu tsha vha na misipha yo omaho nga maanḓa tsha vha na muvhala mutsu nga nnṱha ngeno nga fhasi hu mutshena. Hetshi tshipuka ndi tshipuka tshiṱungu nga maanḓa tshine hafha kha mashaḓa a tsho havha 300mm tsha lapfa 800mm tshileme ngeno hu 3-5kg.

Kuḽele

Tshi na maṋo asongo khwaṱhaho zwine tshi kombetshedzea uḽa zwithu zwine zwa nga zwikhokhonono na mitshelo. Zwiḽiwa zwi zwi wana nga u tou pala na zwikhokhonono, zwone zwiṋe zwi tshimbila nga lugwada.

Kubebele

Huya bebiwa vhana vha vhili uya kha vhaṱanu zwo ḓi hwala lwa maḓuvha a furathi. Vhana vha hone vha bebiwa henefha mafheloni a nwedzi wa tshimedzi uya kha phando, hezwi zwiṱuku zwi ya kona u leliwa u swika zwi na vhege dza fumi uri zwi kone uḓi palela. U ri tshi kone u pfi tsho vhibva kana u kona u vha na ṅwana tshi fanela uvha tsho no fhedza ṅwaha muthihi.

Kuitele

Ndi tshipuka tshine tsha vha uri tshi tshimbila nga maanḓa vhusiku, nga masiari tshi vha tsho ḓi eḓelela nga ngomu mushashani watsho. Zwa tshiduna ndi zwone zwine zwa ṱhogomela vhana ngeno tsha tshisadzi tsho bva tsho ya u palela vhana, zwi ya nga maanḓa fhethu hune ha vha uri ho ḓalea mahatsi mapfufhi kana mashangoni ane avha uri ho dalesa miri mipfufhi uri zwi kone u vhona zwiponda zwa zwo zwi tshi kha ḓi vha kule zwi kone ha u ita zwiḽiwa, arali zwi tshi khou shavha tshithu tshine tsha khou ṱoḓa u tshi vhulaha tshi tou baḓama kana tsha ya u dzumbama nga mahatsi malapfu kana zwitaka zwo pinzanaho.

Hune tsha wanala hone

Tshi wanala Southern kana Eastern Afrika. Zwo ḓalesa arid na kha dzi semin arid. Asi kale kale zwo no vha kha la cape peninsula na uyela cape agullas. Nga nnḓa ha uri zwo fhedzwa vhukuma nga vhalimi, zwi kha ḓi vha hone

Mawanwa

Inwe ya nḓowelo ya zwo ndi ya u tshimbila nḓevhe dzo valea musi zwi tshi khou fembedza na hone zwi tshi fhedza zwi nga kha ḓi ima zwa thoma ugwa kana zwa tshimbila. Nḓevhe dza zwo dzi ya kona u fembedza zwikhokhonono zwi tshi kha ḓi vha mavuni.