Bat-eared Fox
Phokobje ya ditsebe tša mankgagane

© Nigel J Dennis

Leina

Phokobje ya ditsebe tša mankgagane [Otocyon megalotis]

Ponalo

Phokobje ya ditsebe tša mankgagane e na le letlalo la boya bjo bonolo bja mmala o mosehla le boputšwa le mosela o nago le boya bjo bo ntsho mafelelong, le boya bja mothalo mokokotlong. Se se kgethegilego se hlagelelago ke ditsebe tša yona tše kgolo ka matla, tšeo di bego le boso ka ntle gomme di be le bošweu ka gare. Molomo ke o mo telele wa ntlha o moso ka godimo le bošweu ka fase. Ke phoofotšwana e nnyane ya bogolo bja dimilimitara tše 300 go ya godimo magetleng, gape e botelele bja dimilimitara tse 800. Boima bja yona ke dikilograma tše 3 go ya go tše 5.

Dijo

Di na le meno a ma nnyane a e gapeletšago gore di je dikhunkhwane, dipeba tše nnyane le dienywa. Dijo tša yona tša maleba ke ge e buna moohlwa gomme di phela jwalo ka lelapa.

Pelego

Di ntšha bana ba babedi go ya bo ba bahlano ka morago ga go duša nako ya go fihla go matšatši a 60. Di tšwala dikgweding tša Diphalane go ya mathomong a Pherekgong. Tše nnyane di kgwešwa ka morago ga dibeke tše lesome. Ka morago ga mengwaga e me bedi diloketše go ka ya mosemeng.

Boitshwaro

Phokobje ya ditsebe tša mankgagane di sepela bošego gomme mosegare di robala ka moleteng. Dipoo di leta melete eo tše nnyane di khutilego gona, mola ditshadi difata tša go ja. Di rata bodulo bja bjanye bjo bo kopana goba dihlatšaneng tše go bulegilego moo di tlago go bona ditaba bonolo le go humana dijo bonolo. Diphokobje tša ditsebe tša mankgagane di kanama goba ge go kgonagala di tšhabela go yo khutha gare ga bjannye bjo bo telele goba sethokgwa se koto.

Moo di hwetšwago gona

Di hwetšwa naga ka bophara kua bophara kua Borwa le Bohlabela bja Afrika. Di dula mo go bego komelelo goba go komelelo gosenene. Kgauswane di phatlalela le kua seka sehlahlakasa Kapa le go yela Cape Agulhas. Ntle le tlaišego ya se legae go tšwa go balimirui, tšona di sa le gona.

Tlhagišo lesedi

Engwe ya mekgwa wa go ratega wa Phokobje ya ditsebe tša mankgagane ke ka tsela yeo di sepelago ka go iša tsebe gausi le mabu ge e sela. Di tla ema ka tšhoganyetšo, di theletše ka hloko gomme di ye morago, di tšwele pele goba di ope mošito. Ditsebe tša tšona di kgona go kwa mesepelo ya dikhunkhwane ka fase ga mabu.