Bat-eared Fox

© Nigel J Dennis

Libito

Bat-eared Fox (Otocyon megalotis)

Kutiveta kwaso

Le Bat-eared Fox ineboya lobumtfubi lobuntofotelako,nemsila locinile lonemubala lomnyama leyimigca etulu. Sitfo lesihamba phambili noma lesigcamako ku Bat-eared fox tindlebe tayo, letimnyama ngephandle bese tibamhlophe ngaphakatsi. Imphumulo noma umlomo wayo lomudze umnyama ngetulu bese ubamhlophe ngaphansi. Lesi tilwane tilingana emakhulu lamashumi lamatsatfu ema mm budze bemahlombe bese budze bato bungemakhulu lamashumi lasiphohlong sema mm. Ngebukhulu inganga kutsatfu kuya kulasihlanu ema kg.

Kudla letikudlako

Tinematinyo lancama letiwenta kutsi tidle kudla lokuncane lokufana netilwanyana, emagundvwane lamancane netitselo. Kudla kwato lokungiko nguletilwanyana letiphuma nakuvuniwe. Tihamba tindzawo ngemacembu emindeni yawo.

Kwakhiwa

Linani lema bat-eared fox lamancane lasuka kumabili kuya kulasihlanu latalwa emva sikhatsi semalanga lamashumi lasitfupha. Ema bat-eared fox lamancane atalwa ngasekupheleni kweMphala kuya ekucaleni kwa Bhimbidvwane. Lamancane ema bat-eared fox alunyulwa nasekafike kumaviki lalishumi. Kukhula kwato ngebudzala nekulungela kwenta bantfwana kucala emnyakeni wesibili.

Kutiphatsa kwato

Le Bat-Eared Fox itsandza kuyaluka kusihlwa, ngetikhatsi tase mini itsandza kulala noma kugicika emgodzini wayo. Ema Bat-Eared Fox lamadvuna avama kugadza lapho kufihlwe lamancane khona, abe lawa esifazane ayaluka noma ahamba hamba. Indzawo letiyinconotako ngulenetjani lobufisha noma tihlahla letincane letikhona kubonisa tilwane letitingela letinye tilwane, nendzawo lekulula kutfola kuyo kudla. Uma tibalekela tilwane letidla letinye ema bat-eared fox avama kulala abuka, noma kakukhonakala, abelekela etjanini lobudze noma emahlahleni.

Lapho atfolakala khona

Ahlakateke endzaweni leseNingizimu kanye Nemphumalanga yase Afrika. Kwenteka endzaweni le gedvukile noma leyomile lete kakhulu imvula. Etikhatsini tamanje tisakateke endzaweni yase Cape Peninsula kuya endzaweni ye Cape Agulhas. Ngaphandle kwetindzawo letatiwako dvutane temafama.

Lucwalingo lelabhalwa

Lokunye lokuyinjwayelo lokwentiwa ngema bate-eared fox kutsi nakahamba abhekisa tindlebe tawo phansi emhlabatsini nakahamba aya kulenye indzawo. Ema ngekushesha, alalele kahle bese ahamba etulu noma agubhe ngekuphangisa noma kujaka. Tindlebe tawo tikhona kuva tinyatselo taletinye tilwanyana letisemigodzini.