Bat-eared Fox
Udahla oneendlebe zakamaphelaphelana

© Nigel J Dennis

Igama

Udahla oneendlebe zakamaphelaphelana [Otocyon megalotis]

Appearance

Udahla oneendlebe zakamaphelaphelana inomzimba omeruzelako onzinyana onomsila odwenyana nomthente phezulu. Into ebonakala khulu ziindlebe lezi ezikulu, ezinzima ngaphandle ikhisibe ngaphakathi ziimhlophe. Ipumulo ede ehlabako, inzinyana phezulu bese iba mhlophe ngaphasi. Umhlobo weenlwanyana omncani lo unobude obuma-300 mm ukufika emahlombe bese ubude bayo bulinganiselwa kuma-800 mm. UBukhulu bungaba hlangana ne-3-5 kg.

Ukudla ekudlako

Banamaiznyo adweni khulu lokhi kwenza bona badle iinlwanyana ezincani kwaphela, iinthelo. Ukudla ezikudlako khulu kubizwa bona yi- harvester termites. Zidla ngomndeni.

Ukukhulisa

Abodahla abancani ababili ukuya kabahlanu bayabelethwa ngemva kwesikhathi engaba malanga ama-60 izithwele. Abodahla abancani babelethwa phakathi kwenyanga uSewula nalokha nakuthoma uTjhirhweni. Abantwanyana babodahla bayaliswa bazikhulele ngemva kweemveke ezilitjhumi. Ukukhula kanye nokuthoma kwazo ukulalana kuthoma epilweni yesibili.

Ukuziphatha

Udahla oneendlebe zakamaphelaphelana vele ubonakala ebusku, uyazifihla emini emigojaneni. Abodahla besilisa bagada abantwana lokha nabazifihlileko, bese abasikazi bona bapha abantwana ukudla. Lapha edla khona kulapha kunemitjhanyana nemithwane emincani emangweni lokho kwenza bonyana zikwazi ukubona kuhle izitha zazo. Lokha nazibalekela izitha zazo njengesibandana esidla inyama iyabaleka ngokungena etjanini bese itimele ingasabonakala kuhle.

Batholakala kuphi?

Batholakala khulu eSewula ye-Afrika kanye nangePumalanga ye-Afrika zibonakala eendaweni ezomileko. Okwanje zitholaka khulu eCape Peninsula ukuyokufika eCape Agulhas. Ngaphandle kokungathandwa balimi kodwana yona isesekhona kilezo ndawo.

Amanowutsi

Okutjhejeka khulu ngodahla oneendlebe zakamaphelaphelana kukobana nawukhambako ukhamba uvale iindlebezi ziqale phasi, ikakhulazi lokha nazidlisa abamtwana bazo. Zithanda ukujama kenye nenye indawo, zilalelisise, bese ukusuka lapho ziyagubha nofana zirhabe zikhambe. Iindlebe zazo zikghona ukuzwa iinunwana neenlwanyana ezincani ezikhamba ngaphasi ehlabathini.