African Wild Cat
Tshimange tsha goya

© Roger de la Harpe

Vhu bvo

Minwahani ya zwigidi zwa rati zwo fhiraho Egipita ho ḓo isiwa zwimange zwinzhi zwa goya uri zwi kone u langa dzimbevha uri dzi si dzhene maḓuluni, tshi funesa u gonya miri. Tshi ya kona hafhu na u fhedza tshifhinga tshilapfu mudavhini.

Kuḽele

Tshi funesa u tou vhulaha zwipuka dzimbevha,zwiṋoni na mivhuḓa, mabuvhi na zwinwe zwi khokhonono.

Kubebele

Zwiṱangana tshihulwane nga nwedzi wa fulwana na wa phando, tshi ḓi hwala lwa maḓuvha a furathuṱhanu, vhana tsha beba nga khubvumedzi na ṱhafamuhwe, tshi beba vhana ubva kha muthihi uya kha vhararu nga tshifhinga tshithihi.

Kutshilele

U bva tshe zwimange zwiṱuku zwa goya zwa vha hone a zwi gudei, ngazwo zwine ra sa tou vha na zwithu zwinzhi zwine ra nga amba nga ha kutshilele kwalo. Tshi na muvhala usa fani kha ndevhe na kha milenzhe ine ya vha milapfu. Tshimange tsha goya tsho fhambana zwiṱuku na tshimange tsha hayani, fhedzi zwina vhushaka na u fana kha kubebele. Nga tshifhinga tsha u beba tshi dzula fhethu ho dzumbamaho. Magoya mahulwane a funesa uḓi langa na uḓi kukumusa. Tshimange tsha goya tshi funesa u twa fhethu ho vuleaho.

Hune zwa wanala hone

Tshimange tsha goya tshidzulela kule maḓakani kana dzi thavhani. hu sina miḓi tsini.
Vhutshilo hatsho
Tshileme tsha tshisadzi
2,6-5,5kg
Tshileme tsha tshiduna
3,8-6,4kg
Vhulapfu ha tsha tshisadzi
90cm
Vhulapfu ha tshiduna
90
Tshi ḓi hwala minwedzi mivhili
Mbalo ya vhana 2-5
Ndi tshi puka tshine tsha la ṋama fhedzi

Muṱa

Ndi muṱa wa lushaka lwo no ḽa ṋama fhedzi
Mabebele
Tshi beba vhana vha vhili uya kha vhaṱanu nga tshifhinga tshinwe na tshinwe kha nwaha nga murahu ha minwedzi mivhili

Tshivhumbeo tsha goya

Milenzhe ya hone, hezwi I tshi kanda fhasi iya fana nga tshivhumbeo.