African Wild Cat
Likati lesiganga

© Roger de la Harpe

Ligama

Likati lesiganga

Setfulo

Eminyakeni letinkhulungwane temashumi lasitfupha iGibhithe beyifuye likati lesiganga kuvikela emagundvwane langenela bokolo. Kuletilwane letingasiyo ingoti, ngulapho lakuvela khona likati. Naloku latiwa ngekucanca tihlahla, lelikati litsandza kucitsa sikhatsi salo lihleti phansi emhlabatsini.

Kudla letikudlako

Tilwane letinconotwa ngemakati esiganga ngemagundvwane lamancane nalamakhulu, kepha ke uma angatfolakali noma nakuvela litfuba, ayakhona kudla tinyoni ne tilwane letite imigogodla, kanye netilwane letifana nabologwaja, kanye nebantfwana betinyamatane.

Kwentiwa

Emakati ahlanganiswa emkhatsini waKholwane na Bhimbidvwane, nesikhatsi sayo lesihlala ngekhatsi esiswini singemalanga lamashumi lasitfupha nesihlanu. Bokati labancane batalwa emkhatsini we Nyoni nendlovulenkhulu. Silinganiso sebukhulu babo ngemashumi lamatsatfu.

Kuptiphatsa kwabo

Kusukela nje lelililunga lalomndeni wemakati lingazange lifundvwe noma licondzisiswe kahle, kute lokungakanani lokwatiwako ngekutiphatsa kwalo. Ngaphandle ke kwemehluko lokhona ngembala wetindlebe talo nemilente yalo lemidze, lesisilwane kulula kusiphambatisa nalelikati lelifuywako, tihlobene dvutane kangangobe kwentiwa noma kwakhiwa kungenteka. Lelikati liphila lodvwa ekuhlaleni ngaphandle ngesikhatsi sekuhlangana, futsi tilwane lesetikhulile tiyafana nensimu.

Lapho Titfolakala khona

Lapho utfola khona emakati esiganga langiwo mbamba kusetindzaweni letisemaphandleni. Nomakuphi lakunemakati lafuywako kutalana kwawo kuyenteka.

Luhlolo lolubalulekile

Sisindvo (Sifazane): Ngemashumi lamabili, nesitfupha kuya kumashumi lasihlanu nesihlanu kg
Sisindvo (Silisa): Emashumi lamatsatfu, nesiphohlongo kuya kumashumi lasitfupha khoma nakune kg
Budze (Sifazane): Emashumi layinfica emasentimitha
Budze (Silisa): Emashumi layinfica emasentimitha
Sikhatsi sayo isesiswini: Tinyanga letimbili
Inombolo ye Bantfwana: Baba Babili kuya kulabasihlanu
Kulungisa noma Kucondzisa: Carnivora
Umndeni: Felidae (Ngumndeni wemakati, tingwe naletinye letingaphansi kwemndeni wemakati)

Kwentiwa kwato

Kusuka kulamabili kuya kulasihlanu latalwako noma ngusiphi sikhatsi semnyaka emva kwekumitsa sikhatsi lesingange tinyanga letimbili.

Inchazelo ye spoor

Tinyawo ta kati wesiganga tiyafana ngekuma nange bukhulu.