African Wild Cat
Katse ya Lešoka

© Roger de la Harpe

Leina

Katse ya Lešoka (Felis silvestris)

Tsebišo

Mengwaga ye dikete tše tshela tša go feta Egepeta e ile ya fetola Katse tša Lesoka go ba tša se legae go laola di peba tše bego di senya dišego tša bona. Go tšeo di tlwaeditšwego , Katse ya selegae ya ba hlaga gona. Le ge e le matšato a go namela mohlare, Katse ye e phela fase nako ka moka.

Dijo

Katse ya Lešoka ya Afrika e rata go ja magotlo le dipeba, eupsa ge tše (magotlo le dipeba) di se gona go mabaka a dumela, di ja dinonyana le nama ya batho, le mmutla.

Pelego

Di hlakana mosemeng dikgweding tša bo Mosegamanye le Pherekgong. Di duša matšatši a 65. Tse nnyane di belegwa ka dikgwedi tša bo Lewedi le Hlakola. Di tswalwa ka palogare ya tse tharo.

Boitshwaro

Ka ge e le mo lelokong la phoofotšwana ye e sešo la ithutwa ka lona, ga go tsebego ga kalo ka boitshwaro bja tšona. Ntle le go fapana ga ditsebe le maoto a ma telele, diphoofolo tše go bonolo go di tšea bjalo ka dikatse tša gae, ke moloko yo o swanago moo e le go go ne kgonagalo ya goba di hlakane mosemeng. Katse ka tlwaelo e phela e le tee ntle le ge e le dinako tša moseme, phoofolo (Dikatse) tše di godilego go kgonagalo gore di ikgethele mo di phelago gona mo nageng.

Moo di hwetšago gona

Dikatse tša Lesoka tše e lego tša bohlweki ka setšo sa tšona, matšatši a lehono di hwetšwa dibakeng tša kgole. Mafelong a mangwe di tsena mosemeng le Dikatse tša gae.

Dipalopalo tsa bohlokwa

Boima bja mmele (Tshadi) 2,6 go ya go 5,5 ya dikilograma
Boima bja mmele (Poo) 3,8 go ya go 6,4 ya dilikilograma
Botelele (Tshadi) disentimetara tse 90,
Botelele (Poo) disentimitara tse 90
Nako ya go duša - Dikgwedi tše pedi
Palo ya tše nnyane - 2 go ya go 5
Mohuta - Diphoofolo tseo di jago nama
Lelapa - Lelapa la Dikatse tša naga tše di phelago ka nama

Pelego

Ke tše di 2 go ya go 5 tše di nnyane gomme nako ya go duša ke dikgwedi tše 2

Motlhala wa maoto a yona

Motlhala wa Katse ya naga o swana fela e bile o lekana le tše di leng ka gae.