Xitsotswana xa Madiriva xa Margarodes

© Dr Andre de Klerk Wineland
Margarode infestation can be recognised by curling leaves.
Lexi i xitsotswani lexi hlaselaka timintsu ta madiriva, hixitalo 40 kuya eka 60 cm hiku enta. Switsotswana leswi, switlhela switiveka tani hi ‘ground pearls’, swivonaka ku olova emisaveni kusukela hi December kuya eka May naswona swihangalaka loko kuri karhi kurimiwa misava na mati. Xikoweto xosungula xa vukona bya margarode eka misava yoleyo ikuka kunga kuli kahle swimilani, switala kuvonaka tani hi swicoticoti eka nsinya wa mudiriva. Laha nsinya wa madiriva wu hlukaka kona wusungula ku koma no lala na matluka lawantsongo ya songa songana. Hambi swiritano, akuna xikoweto xantolovelo xaku kombeta vukona bya margarode ensinyeni.
©Dr Andre de Klerk Wineland
Size difference of encysted larvae of two margarode species
Kuna tinxaka tohambana hambana leti kumeka e Afrika Dzonga, kambe kuna ntlhanu waswona leswi onhaka swinene eka masimu ya madiriva. Kuna nhlayo ya swimilani leswi xanisekaka loko kufike xitsotswana, ngopfu ngopfu byasa,bya vaviseka swinene. Loko kusunguriwa nsimu ya madiriva swina nkoka ku tiva leswaku hiswihi swimilani leswi khomaka switsotswana swa margarodes. Hindlela leyi kuhangalaka ka xitsotswana lexi hi ntumbuluko swinga siveriwa.
Nsinya wa camel-thorn tree (Acacia erioloba), lowu kumekaka hi xitalo e Orange River nale tindzhawu tinwani ta Mpumalanga, waha kukumiwa tani hi nsinya lowu wutshamaka na xitsotswana lexi xa margarode hixitalo. Minsinya yinwana leyi khomaka swinwana switsotswana leswi laha Afrika Dzonga ayise tiveka kufikela sweswi. Aku seva na khemikali leyinga tsarisiwa yaku lawuriwa ka switsotswana swa margarodes leyi kumekaka, kambe ku hlohleteriwa leswaku mathayere ya teretere na xikomu swihlantswiwa loko ringa se suka eka nsimu leyingana switsotswani leswi kuya eka leyingariki naswona.

Translated By Ike Ngobeni