Disenyi tša Dikhunkhwane kgopa tša Terebe

© Dr Andre de Klerk Wineland
Margarode infestation can be recognised by curling leaves.

Khunkhwane ye ke khunkhwane ya kgopa ye e hlaselago medu ya meterebe, ka tlwelo botebo bja disentimetara tše 40 go ya go 60. Dikhunkhwane tše di bitšwago gape gore ke ‘diperela tša mabu’, kudukudu di ka bonwa ka mabung go tloga ka Mathole go ya Mopitlo gomme di phatlalatšwa didirišwa tša go lema le meetse.
Seka sa mathomo sa phetetšo ya khunkhwane kgopa ke kgolo ye fokolago, gantšhi di hwetšwa bjalo ka mašoba ka dijarateng tša moterebe. Mahlogedi a moterebe a ba a makopana le go ba masesane ka matlakala a laetse ka bofasana. Le ge go le bjalo, ga go na seka se se tlwaelegilego sa tšhilafatšo ya khunkhanwe kgopa.

©Dr Andre de Klerk Wineland
Size difference of encysted larvae of two margarode species

Diphedi tše lesome tša go fapafapana di hwetšwa ka Afrika Borwa, eupša ke fela tše hlano tšeo di ka bago le people morago ya ekonomi ka jarateng ya moterebe. Palo ye kgolo ya dibjalo, kudukudu bjang, di senyegile. Le tlhabollo ya kudu dijarata tše mpša go bohlokwa go tseba gore ke dibjalo dife tše di šomago bjalo ka monggae wa tlhago wa dikhunkhwane kgopa. Ka fao, kgonagalo ya tšhilafatšo ya tlhago e ka thibelwa. Mohlare wa kamela-mmutla (Acacia erioloba), ka bophara o hweditšwego ka ditikologong tša Noka ya Mmala wa Namune le ka Mpumalanga, malobanyana se bonwe bjalo ka sebjalo se tee sa monggage wa tlhago wa diphedi tša khunkhwane kgopa. Sebjalo sa monggae wa tlhago wa diphedi tše dingwe ka Afrika Borwa o santše o sa tsebjwe.
Ga go na le taolo ya dikhemikhale tše di ngwadišitšwego tša dikhunkhwane kgopa tše di le go gona gabjale, eupša go šišinywa gore dithaere tša trekere le didirišwa tše dingwe di hlwekišwe ge go tlogwa go tšwa jarategn ya moterebe yeo e nago le tšhilafalo go tšwa polokong yeo tšhilafetšego go ya dipolokong tšeo di sa tšhilafatšwago.

Translated By Lawrence Ndou