Iingogwana Zamadiribe - i-Margarodes

© Dr Andre de Klerk Wineland
Margarode infestation can be recognised by curling leaves.
Ingogwana le, iyingogwana ehlasela imirabhu eminengi yamadiriyibe enokutjhinga okuyi40 kuya ku-60 cm. Iingogwanezi ezaziwa, ngokobana ma-‘ground pearls’, zivamise ukubonwa ehlabathini ukusukela ngenyanga kaNobayeni ukuya kweyakaNtaka begodu zisatjalaliswa ngensetjenziswa zokuhlawula kanye namanzi. Itjhwayomlokuthoma lokobana lsimu itheleleke ngengogwana le kukobana ingakhuli kuhle, okuvamise ukutholwa njenge tjhatjhazi esivinini. Iinhlumela zesivini kufanele zibe zifitjhani begodu zoned zibe namakari mancani agobekele phasi. Nanyana kunjalo alikho itjhwayo elisemtarini elitjengisa ukusuleleka ngengongwana le.
©Dr Andre de Klerk Wineland
Size difference of encysted larvae of two margarode species
Kunemihlobo elisumi eyahlukahlukeneko etholwa eSewula Africa, kodwana mihlanu kwaphela engaba nomthelela omumbi kwezomnotho esimini yamadiribe. Inomboro enengi, yentjalo khulukhulu utjani buyonakala. Lokha kunetjwalwe isimu etja yamadiribe, kubalulekile ukwazi bona ngiyiphi isimu esebenza njengeyemvelo entjalweni ze-margarodes. Njeke ukusuleleka kwemvelo kungakhandelwa. Umuthi i-The camel-thorn tree (Acacia erioloba), etholakala khulukhulu endaweni ye-Orange River esiphandeni seMpumalanga, sele itlhadlhulwe njengendawo yemvelo yengogwana ebizwa bona yi-margarode species.
Isitjalo semvelo sengongwana ezinye zeSewula Africa zisengakaziwa. Asikho isihlahla esiyikhemikhali esingasetjenziswa ukulawula iinunwana ze- margarodes eSewula Africa kwanjesi, kodwana kuphakanyiswa bona amatayera namanye amathulusi ahlwengiswe lokha nakafuduswa esimini wamadiribe asele asuleleke ngengogwana le asiwa kenye angakasuseleleki ngengondwana.

Translated By Busisiwe Skhosana