Nhlawulo wa Swibyariwa

© Louise Brodie
Nhlawulo wa muxaka wa madiriva lawa ya faneleke kubyariwa swiya hiswilo swotala nyana; xankoka ngopfu i misava na ndhawu leyi yinga eka yona (e.g. slope, height above sea level) xikan’we na muxaka wa wayeni leyifaneleke kuhumelerisiwa eka vaxavi valava. Eka kukunguhata nsimu yintshwa ya madiriva, kufanele kulangutiwa vukulu bya purasi. Xikombiso, swifanele swikoteka kutshovela swibyariwa swimbirhi swohambana hinkarhi un’we. Loko kuhlawuriwa swibyariwa, minkarhi ya mintshovelo eka swibyariwa leswimbirhi leswingata byariwa yifanele kutekeriwa enhlokweni leswaku kuta kota kukunguhatiwa nkarhi wantshovelo.
Loko kuhlawuriwa xibyariwa xokarhi xamadiriva, swifanele switsundzukiwa leswaku xibyariwa xexo xingava na tinxaka timbirhi kumbe kutlula. Tinxaka tinwana tihatlisa kuvupfa kumbe tingava na swikatsa swikulu swinene swa madiriva leswivulaka leswaku tinga tisa madiriva yotala swinene. Nhlawulo wa manghenelo yatimintsu emisaveni yafanele ku tekeriwa enhlokweni. Kufanele kulanghiwa swibyariwa leswingana timintsu leti tsakelaka misava leyi kufanelek kubyariwa eka yona. Muxaka wa timintsu wutala kuva wuhlawuriwa kahle e Afrika Dzonga eka tindzhawu totala xikanwe na masimu yotala laha kubyariwaka madiriva lawa yaxavisiwaka.

©Louise Brodie
Leswi swi endle leswaku kutirhisiwa swibyariwa leswi kotaka ku kondzelela eka phylloxera na nematodes, tani hi 99 Richter, 110 Richter, 101-14 Mgt, 140 Ruggeri na 1103 Paulsen, xikan’wes na Ramsey eka misava hinkwayo leyingana sandi no humelerisa madiriva yotala. Kambe laha misava leyingana Phytophthora cinnamomi, 99 Richter yifanele kuva yinga tirhisiwi hikuva ayiswikoti kukondzelela. Ntokoto eka swibyariwa natinxaka ta misava swifanele kutekeriwa enhlokweni hikuva swina xiave eka makulele ya misinya xikan’we na nsimu.
Laha kufaneleke kuhumelerisiwaka madiriva yotala, swikahle kuva kutirhisiwa Ramsey na US 8/7 eka swibyariwa. Laha kungana swirimiwa leswi swinga humeleriseki madiriva yotala kambe kuri khwalithi kulaveka kuva kulangutiwa ku byala, 99 Richter, 110 Richter and 101-14 Mgt. I swimilani leswinga pasisiwa ntsena hi vandzawulo ya rihanyo leswifaneleke kuxaviwa naswona swifanele ku laviwa kusuka eka vaxavisi lavanga tsarisiwa tani hi vaxavisi kuringana kwalomu ka 14 kuya eka 18 watinhweti kungase byariwa.

Translated by Ike Ngobeni