Kukhetfwa Kwenhlanyelo

© Louise Brodie
Kukhetfwa kwenhlanyelo yema grabisi kuya ngetintfo letinyenti; lokumcoka kakhulu lihlobo lemhlabatsi, nendzawo phindze nelihlobo leliwayini lelifunekako emaketse. Nakusahlelwa inhlobo yesihlahla, bukhulu bensimi nabo bufanele bubukwe. Sibonelo, kutoba netinkinga kuvuna titjalo letingavutfwa ngesikhatsi sinye. Nakukhetfwa inhlanyelo sikhatsi lekutovunwa ngaso kufanele sibukwe nakutohlanyelwa titjalo letehlukene.
Nakukhetfwa inhlanyelo kufanele kucabangwe kutsi kungenteka kutsi kukhona lenye lefana nayo. Letinye tinhlobo letifana naleyo inhlanyelo kungenteka tisheshe tilunge kuvunwa futsi ibe nemagrabisi lamanyenti. Kukhetsa timphandze taleyo nhlanyelo nako kumcoka. Khetsa tinhlobo tetimphandze letifanelwe lihlobo lemhlabatsi. Kukahle kukhetsa timphandze letikhona kumelana nePhylloxera neNematodes njenge 99 Ritcher, 110 Richter, 101-14 Mgt, 140 Ruggeri kanye ne 1103 Pulsen, phindze neRamsey emhlabatsini loyisanti kwentelwe umkhicito lomkhulu. Kepha ngabe umhlabatsi sohlangene nePhytophthoria cinnamomi i99 Richter kufanele ibalekelwe.
©Louise Brodie
Kwatisisa kahle ngetimphandze etinhlobeni temhlabatsi kumcoka ngoba letimphandze tiba nesandla ekukhuleni kwaletihlahla. Nangabe manyenti emagrabisi latokhicitwa kungumcondvo lomuhle kutsi kusentjetiswe iRamsey kanye ne US 8/7 yetimphandze. Kepha inhlanyelo lapho sivuno sitoba sincane kepha kwentiwe emagrabisi lahamba embili, kuncono kwentiwe i99 Richter, 110 Ritcher phindze ne 101 – 14 Mgt angasentjetiswa.
Titfombo letiphilile kuphela lokufanelwe titsengwe phindze titsengwe endzaweni leyatiwako futsi leyatiwako futsi lesemutsetfweni, loku kwentiwe etinyangeni letilishumi nakune kuya kulishumi nesiphohlongo kungakahlanyelwa.Translated by Thandokuhle Motha