Ukukhetha Umhlobo Wesitjalo

© Louise Brodie
Ukukhethwa komhlobo wesitjalo samaderibe kulawulwa mihlobohlobo yamahlangothi; okuqakatheke khulu mhlobo wehlabathi kanye nendawo (isib. lapho kuthulame khona, ukuphakamama okungaphezu kwelwandle) kanye nomhlobo wewayini ekufuze iphakelwe imaaraga ethileko. Ngesikhathi sokuhlelela ukuba nesimu etja, ubukhulu boke bokulima kufuze kuitjhejwe. Isibonelo, kungaba nemithelela engaphathekako ukuvuna iintjalo ezimbili ngesikhathi esisodwa. Lokha nawukhetha umhlobo wesitjalo, kufuze kukhunjulwe neenkhathi zokuvunwa kwezinye iintjalo ukwenzela ukulumba amano wesikhathi sokuvuna.
Lokha nawukhetha isitjalo esithileko, kufuze ukhumbule bonyana umhlobo loyo kungenzeka ube neminye yekwabo engaba munye nofana mibili. Eminye imihlobo ivuthwa kusese nesikhathi nofana ingaba neempakana ezikulu begodu ikhiqiza amaderibe amanengi. Ukukhethwa kwenqunjwana zemirabhu nakho kuqajkakthekile. Khetha imirabhu elungele umhlobo othileko wehlabathi. Imirabhu le kanengi ihlolwa kanengi eSewula Afrika emasimini amanengi ahlukileko begodu nalapho kutjalelwa ukurhweba.

©Louise Brodie
Lokho kurholele ekusebenziseni imihlobo yemirabhu enokujamelana okuzwisisekako kwe-phylloxera kanye ne-nematode, ekufana ne-99 Richter, 110 Richter, 101-14 Mgt, 140 Ruggeri kanye ne-1103 Paulsen, begodu ne-Ramsey yomhlobo omunye nomunye wehlabathi kanye nobudisi bomkhiqizo. Kodwana lapho ihlabathi isilaphazeke khona nge-Phytophthora cinnamomi kulapho i-99 Richter ibabuthakathaka khona khulu nekufuze ibalekelwe ngaso soke isikhathi. Ilemuko mayelana nemirabhu womhlobo okhethekileko wesanda kufuze litjhjejwe khulu njengombana imirabhu le ibanomthelela ekubeni namandla kwesimu.
Lapho kungakhiqizwa khona inani eliphezulu lamaderibe, kulungile ukusebenzisa i-Ramsey and US 8/7 rootstocks. Lapho kunemihlobo ekukhiqizwa khona inani eliphasi kanye nekhwalithi ephezulu idingeka khona, kungasetjenziswa i-99 Richter, 110 Richter and 101-14 Mgt. Kufuze kuthengwe iintjalo ezinepilo nezigunyaziweko kwaphela begodu kufuze zithengwe emthengisini othembekako notlolisiweko (registered vine nursery) okungasenani iinyanga ezingaba li-14 ukuya kezili-18 ngaohambi kokutjala.

Translated by Johannes Nkosinathi