Mavabyi ya Newcastle

©Roger De la Harpe
Mavabyi ya Newcastle iya mavabyi lawa yangana nghozi swinene eka tihuku emisaveni hinkwayo. Hikuva akuna vutshunguri bya wona, loko kuri na swivilelo swa wona swifanele ku hatla swivikiwa hiku hatlisa swinene eka madokodela ya swifuwu lava vanga pfunaka yanga se hangalaka.
Kuhangalaka ka wona ka hambana kuya hileswi mavabyi yakona yatisaka kutika swinene eka tihuku laha ku pona swingavaka hi mhaka ya malembe. Tihuku nati turkey swikhomiwa ngopfu hi mavabyi lawa kutlula masekwa na magalankunu laha leti fuyiwaka ekaya tital kuva tikondzelela mavabyi lawa.
Xitsongwatsongwani lexi xatlulela swinene. Xinga tlulela hi matoto ya tihuku letinga khomiwa hi mavabyi lawa, laha letingariki na wona tinga khomiwaka hiwona loko tidya swakudya na mati lawa yanga khumbiwa hi matoto yalawo kumbe yatlulela na hindlela ya moya lowu hefemuriwaka. Ndlela leyi yanga tlulela hiku famba fambisiwa ka tihuku, vanhu na swimbalo, switirhisiwa na switirhisiwa swa tihuku.

Leswi Ufaneleke Kuswilanguta

Xiphiqo hi mavabyi lawa hileswaku akuna swikoweto swa mavabyi lawa, leswi endlaka leswaku swinga tiveki kahle loko kuri wona mavabyi lawa kumbe ahi wona. Hixitalo tihuku tinga heleriwa hi matimba, kumbe titshikeleleka kambe swinga endleka leswaku kungavi na swikoweto swaku khomiwa hi mavabyi kambe tihuku tingo lova swinga languteriwanga. Tisiva tatihuku tinga hluveka kumbe tihuku tingaha dyi kufana na hintolovelo. Eka leti tshikelaka matandza swinga vonaka hikuva nhlayo ya matandza yihunguteka swinene kumbe matandza yatshikeriwa yanga tiyelanga kumbe xivumbeko xa wona xingavi kahle.
Swin’wana swa swikoweto switaya hi swirho leswinga khumbheka. Nchuluko eka tihuku laha tinga humesaka matoto ya rihlaza no basa kungava swinwana swa swikombiso swaleswaku se yanghenile. Swikoweto swaleswaku tiphayipi ta moya swikatsa ku kayivela ka moya, ku khohlola, ku hefemula hi xipidi xikan’we no hentshemula. Ti sinus kumbe nhloko swapfimba. Swinwana swinga kota kurhurhumela ka misiha, kutikeriwa hiku famba kumbe ku gonoka kokarhi eka tihuku. Nhloko yahuku unga kuma yivekiwe exikarhi ka milenge kumbe huku yi jika jika hi xirhendzevutani.
Loko ku endliwa vulavisisi eka ntsumbu wa huku, mavabyi lawa yanga vonaka hileswi landzelaka:
  • Kuhuma ngati e khwirini na chelele
  • Swicoticoti swotshuka eka mafurha lawa yanga ekusuhi na mbilu kumbe marhumbu.
  • Swimatani endzeni ka tinhopfu kumbe ti sinus
  • Tiphayiphi ta moya tingava totshuka kumbe kuva na swicoticoti endzeni ka swona

Vutshunguri

Tani hileswi kungava vutshunguri bya mavabyi lawa, tihuku letinga khomiwa hi mavabyi lawa ya Newcastle itfanele ku dlawa. Loko se switivekile, Dokodela wa swifuwo uta pfuna ku lawula xikan’we nosivela kuhangalaka ka wona leswikatsaka kutirhisiwa ka quarantine, nsawutiso wa xihatla, kufafazela xikan’we no hisa tihuku letinga lova na matoto ya tihuku hinkwawo.
Ndlela yakahle swiene yaku sivela ikuva tihuku ti sawutisiwa na nsivelo wakahle. Tsundzuka leswaku kufanele kusawutisiwa tihuku letingariki na mavabyi lawa.

Translated by Ike Ngobeni