Sifo sase Newcastle

©Roger De la Harpe
Sifo sase Newcastle ngusinye lesesatjakwo ngekwemfuyo mhlabawonkhe. Sizatfu kungukutsi aselapheki,kucitseka lokusolwako kumele kubikwe ngekushesha lokukhulu kutati letibuke imphilo yetilwane noma dokotela wetilwane, lotosita kubamba lesifo.
Kusakaka kungahluka kusuka ekubeni semkhatsini kuya ebubini, nebubi lobungetekile lobushiyana ngalesifo lesenta tinkinga, emandla alenkinga, letinyoni’ kujovela lenkinga kanye nemnyaka betinyoni letitselelekile. Tinkhukhu kanye ne Thekhi ngutona tisengotini kakhulu kulesifo kunemahansi nema dada, tibe letinye tesintfu letitalwako tibukeka titsatseka uma tisesimeni lesikahle.
Leligciwane liyatsatfelwana. Lingasakateka ngematfonsi etinyoni letinalesifo, netinyoni letiphilako letibese titfola leligciwane uma tidla kudla noma tinatsa emanti lanalamatfonsi; noma kungaba sifo semoya lesitselelwana ngekundiza emoyeni. Ingasakateka ngekunyakata kwetinyoni, bantfu kanye netimphahla tabo, emathuluzi kanye nemkhicito wemfuyo.

Yini Lokufuna ukubuke?

Inkinga yesifo se Newcastle kungukutsi kute timphawu letitsite, lokuchaza kutsi kulesifo lesivama kuphazamiseka naletinye tifo. Tinyoni, ikakhulu, tingabalula, tivilaphe, tingabaleki phindze tikhatsateke, kepha kungeke kubenetimphawu tekutselela ngaphandle kwekufa ngekushesha. Tinsiba tetinyoni tingashilwana phindze tingadla kancane kunalokujwayelekile. Netigaba, kungabakhona kwehla lokuphangisako ekukhicitweni kwemacandza kanye nelizinga lemacandza, netigogo tibalula noma tichwale bese lolokumhlophe kubangemanti.
Letinye timphawu tingashiyana ngendzawo yemtimba letselelekile. Umsheko lomanti, loluhlata noma lomhlophe ungabonakalisa kutsi lolokusikikila kutsintsekile. Timphawu letibonakalisa kutsi lolokumoya kutsintsekile tifaka kungakhoni kwenta lutfo kanye nekuphefumula ngekushesha, kukhwehlela, kudonsa umoya, kuthimula noma kundonda. Kuvimbana noma inhloko ingavuvukwa. Timphawu tekwesaba tingafaka kutamatama kwemamasela, kunklinklita, bulukhuni bekuhamba kanye noma kugcwala noma kulahlekelwa ngulokutsite. Lenhloko yelenyoni ingagucuka noma ibambeke emkhatsini wemilente bese lenyoni ingahamba kabuhlungu.
Nakwentiwa luhlolo, bukhona balesifo bungabonakala nge:
  • Kuphuma kwengati esiswini nasesikikileni
  • Emabala lamancane labovu emafutseni nangasenhlitiyweni noma ematfunjini
  • Lokusamanti emphumulweni nasekuvimbaneni
  • Leliphayiphi lemoya lingaba bovu noma likhombise emacashata labovu ngaphakatsi

Kwelashwa

Njengoba kungenandlela yekulapha, tinyoni letihlushwa Sifo se Newcastle kumele tibulawe. Kutsi kungabanjwa, bese dokotela wetemphilo yetilwane uyasita kugcina nekuvikela lesifo kutsi singasakaki ngetindlela letisetulu letingafaka kutsi kuvalwe indzawo, umjovo wekushesha, kukolobha/kuklina kanye nekushisa tinkhukhu letincane kanye naletifile.
Indlela lencono yekuvikela lesifo kutsi kuvikeliswe kanye netindlela letikahle tekuvikelisa tilwane netinhlanyelo. Khumbula kukokonkhe loko kutsi tinyoni letiphilako kuphela lekumele tijovwe.

Translated by Phindile Malotana