Botsamaisi jwa Matlakala Dipolaseng tsa Dikolobe

©Glenneis Kriel
Fa seretse sa dikolobe e le e nngwe ya matshosetsi a magolo mo polaseng ya kolobe, e ka dirisiwa gape go oketsa poelo mo bolemiruing ka go dirisa monontsha, motshotelo kgotsa go fetlha maatla. Sa ntlha se o tshwanetseng go se tsaya tsia le pele ga go simolola polase ya dikolobe, ke ka moo seretse kgotsa motshetelo o tla o kokoanngwang. Mo polaseng e nnye mo dikolobeng di letlelelwang go sasanka kwa ntle, motshetelo o tshwanetse go tlosiwa gangwe le gape go thibela kokoano ya melwetse le kgotlelego. Motshetelo o ka ntshiwa ka metšhine, ka sepete.

Go tlosiwa ka metšhene ga bokete thata ka dithulaganyo tse di tseneletseng moo dikolobe di tlhagisiwang mo matlong. Bontsi jwa matlo a segompieno ka jalo a diretswe go sekama go le gonnye go letlelela seretse go elela go ya mo polokelong ya mosima kgotsa tamo.

Molao wa Puso

©Glenneis Kriel
Mo nakong e e fetileng, go ne go siame go kokoanya seretse mo letamo la mmu, mme mo malatsing ano matamo a go boloka a tshwanetse go nna mo moleng o le esi, go ya ka molao, go thibela kgotlelego ya metsi. Matamo gape a ka nna a sa tshwanela go nna gaufi le dipowa tsa merwalela kgotsa lefatshe la tsopotla, e seng go ba le dinokana kgotsa mesele ya ditlamelo tsa metsi a pula.

Monontsha

Go ya ka buka ya Danie Visser Modern Pig Production, balemirui gantsi ba kgaoganya dilo tse di komota go tswa go tsa seedi le go dirisa seedi jaaka monontsha, go e gasetsa mo dijwalong tse dingwe kgotsa mafulo a a jetsweng. Go thibela go nontsha go go feteletseng le kgogolego ya mmu, bokana ba go dirisiwa bo nyalantshwa go ya ka ditlhokego tsa dikotla tsa dijalo. Diteko tsa mmu le tsona di tsewa ngwaga le ngwaga go supa ditshokamo tsa dikotla le go siamisa tse pele di ka tswa taolong.

Kopa monetetshi wa mmu kgakololo pele o simolola ka ga se, go go thusa go supa bokana ba diteng tsa kotlo ya seretse le go go thusa go tlhama lenaneo la monontsha.

Motshotelo

Dikomota di ka dirisiwa jaaka motswedi wa naeterojene mo motshotelong. Go letla motshotelo go oketsa mogote o o lekaneng go tla thusa go senya meagre e kotsi. Mokgobe wa motshotelo o tshwanetse go nna bongola, mme e se nne metsi, go oketsa tshenyego le go fetolwa gangwe le gape kgotsa bo tsenwa moa go netefatsa gore go na le okosijene e e lekaneng ya tlhabololo ya tsa ditshetsana tse di mosola. Nako e e tsewang gore motshotelo o siame go diriswa kwa tshingwaneng, e tla laolwa ke maemo a tlelaemete, ditswaki tsa motshotelo le tsela e monotsha o laolwang ka teng.

Motshotelo o o siametseng go ka diriswa o tla nna le monko wa lefatshe. Fa o na le monko o o sa siamang, kgotsa monko wa go bola, go na le sengwe se se phoso ka ona. (Buisa go le gontsi ka go dira motshotelo).

Gase ya Tlhago

©Glenneis Kriel
Go sila ga tlhago go ka dirisiwa go fetolela seretse go gase ya tlhago, tse di ka dirisiwang go apaya le go fetolela gase ya tlhago go nna maatla a bothito, ka sekao sa metsi le dišawara, le motlakase, e e ka dirisiwang go fokotsa ditshenyegelo tsa motlakase mo polaseng kgotsa ya rekisiwa morago mo thulaganyong ya bosetšhaba ya maatla.

Seretse sa kwa godimo thata se tshwanetse go phepafadiwa go tlhagisa motlakase, mme balemirui ba tlhoka go balela palo ya seretse seo dikolobe di se ntshang kgwedi nngwe le nngwe go netefatsa gore go tla nna le tlamelo e e tswelelang mo tsamaong ya ngwaga. Ditshenyegelo di nameletswa ke fa molemirui a swetsa go boloka motlakase mo polaseng, ka go dirisa dibeteri.