Ukutlhogonyelwa Kwenzibi Emaplasini Wemfarigi

©Glenneis Kriel
Lokha ubulongwe bemfarigi buletha imiraro yokusilaphazeka emaplasini wemfarigi, Ungasetjenziselwa ukwenza ncono inzuzo yeplasini ngokuwusebenzisa njengesivundisi, ikhompowusti nanyana ukuletha amandla. Into yokuthoma okufanele uyikhumbule ngaphambi kokuthoma ibubulo lemfarigi, kokobana umanyoro nanyana ubulongwe babo buzokubuthwa njani. Eplasini elincani lapha iimfarigi zivunyelwe ukuzulazula, umanyoro kufanele ususwe ngeskhathi soke ukukhandela ukwakhela kwamalwelwe kanye nokusilaphazeka.

Ukuwususa ngomtjhini kubudisi lokha iimfarigi zihlala ngemahogweni. Amahogo wazo amanengi akhiwe ngendlela yokobana atjhigame kancani ukuvumela bona ubulongwe burhuthukele ngaphandle bungene emgodini lapha bubekwa khona nanyana edamini.

Umthetho Karhulumende

©Glenneis Kriel
Kade, kwakunganamraro ukubuthelela ubulongwe ubufake edamini, kodwana amalanga la amadamu wokubeka ubulongwe kufanele alandelane, ngokomthetho, ukukhandela ukusilaphazeka kwamanzi. Amadamu akukafaneli akhiwe eduze kwalapha kuba nenkhukhula khona, neduze kwalapha kune-storm water khona.

Imvundisi

Ngokuya ngekwaka i-Danie Visser’s Modern Pig Production book, abalimi bavamise ukuhlukanisa okuqinileko nokumamanzi bese basebenzisa okumamanzi njengesivundisi ngokukurhatjha eentjalweni ezithize nanyana emadlelweni. Ukukhandela ukuvundisa khulu, imithamo yamanzi layo ifakwa ngokuya kwemfuneko zezakhimzimba zentjalwezo. Amasampula wehlabathi athathwa qobe nyaka ukuhlola ukungalinganiseki kwezakhimzimba kanye nokulungisa lokho ngaphambi kokobana kuphume elawulweni.

Bawa usosayentsi wehlabathi akuphe isiyeleliso ngaphambi kokwenza lokho, ngokobana akurhelebhe ngokuhlola inani lezakhimzimba elisebulongwenobo begodu akurhelebhe ukutlama iprogramu yokuvundisa.

Ikhompowusti

Okuqinileko kungasetjenziswa njengomthombo we-nitrogen ekhompowustini. Ukuvumela ikhompowusti kobana yakhe ukutjhisa okwaneleko kuzokurhelebha ukubulala ama-pathogen anobungozi. Indunduma yekhompowusti kufanele ihlale inobuswe kodwana ingabi manzi, ukobna ibole msinya kutlhogeka bona ihlale iphendulwa ukuqinisekisa bona kungena i-oxygen eyaneleko ekutlamekeni kwenunwana eziletha inzuzo. Iskhathi esidlekako ukuqiniseka bona ikhompowusti sele ilungele ukusetjenziswa engadini, sizokuya ngokobana ubujamo bezulu bujame njani, iinthako zekhompowusti kanye nendlela yokutlhogonyelwa kwekhompowusti.

Ikhompowusti esele ilungele ukusetjenziswa inunga inga yihlabathi, Nange inuka `kumbi, kukhona okungakalungi ngayo, funda ngokobana ikhompowustiyenziwa njani.

I-Biogas

©Glenneis Kriel
I-bio-digester ingasetjenziswa ukutjhugulula ubulongwe befarigi bube yi-biogas, engasetjenziselwa ukupheka kanye nokutjhugulula i-biogas iyenze i-thermal energy, isibonelo ukuthelelela kanye nokutjhawara kanye negezi, esetjenziswa ukuphungula iindleko zegezi yemaplasini nanyana ithengesele be-national energy grid.

Kutlhogeka umthamo ophezulu wobulongwe bemfarigi ukukhiqiza igezi, abafuyi batlhoga ukubala umthambo wobulongwe iimfarigi ezibukhiqizako qobe yinyanga ukuqiniseka bona barhona ukubuthola qobe yinyanga enyakeni. Iindleko ziyakhuphuka nange abafuyi bathatha isiqunto sokobana bayabubeka eplasini, ngokusebenzisa amabhedri.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana