Kunakekela Kungcola Epulazini lelineTingulube

©Glenneis Kriel
Njengoba tingulube letingabonwa kahle nguyinye intfo lenkhulu leyiyingoti lengcolisa lipulazi letingulube, kungaphindze kusetjentiswe ekuphuculeni kukhula kwekufuya ngekusebentisa kona njengemcuba, kuhlanganisa noma kwacha emandla. Intfo yekucala lekumele uyitsatse ngisho nangaphambili kwekucala indzawo yekufuya tingulube letincane, kungukutsi lokungcola noma lomanyolo ubutfwa njani. Epulazini lelincane lapho khona tingulube tivunyelwa kuyaluka ngaphandle, manyolo kumele asuswe njalo njalo kwentela kuvikela kwakheka kwetifo/emagciwane kanye nekungcola kwendzawo. Lomanyolo ungasuswa ngemlushina, ngelifosholo.

Kususa ngemshina kulukhuni kakhulu ngetindlela tekutimisela lapho khona tingulube tikhokhelwa etindlini. Liningi laletindlu tesimanje takhiwe ngendlela lenwebekile kuvumela kungcola kutsi kugijime kuphumele emgodzini wekugcina noma edamini.

Umtsetfo waHulumende

©Glenneis Kriel
Phambilini, bekuvame kubakahle kucoca kungcola edamini lelisemhlabeni, kepha kulentinsuku tanamuhla emadamu lagcinako kumele amiswe, ngumtsetfo, kwentela kuvikela kungcoliswa kwemanti. Lamadamu kumele angabi sendzaweni lesedvute nalapho kuhamba emanti noma ivleiland, kungabi nemanti langenelako noma laphumelako etindzaweni temanti elitulu.

Umcuba

Ngekusho kwa ncwadzi yeKukhicitwa kweTingulube Tesimanje ya Danie Visser, bafuyi bavame kuhlukanisa lokucinile kulokumanti bese basebentisa lolokumanti njengemcuba, ngekukusakata etinhlanyelweni letitsite noma tindzawo letivalwe ngetjani. Kuvikel kufaka umcuba lomningi kanye nekugijima, tisindvo letifakwako tincishiswa ngekuya ngetidzingeko tekudla kwetinhlanyelo. Imiboniso yesihlabatsi iyatsatfwa njalo ngemnyaka kwentela kutfola kulingana kwekudla kanye nekukhomba loku ngaphambi tiphume esandleni. Buta sosayensi wesihlabatsi ngesecwayiso ngaphambi ucale lendlela, kwentela kutisita kutfola tintfo tekudla talamangcoliso kannye nekutisita ekukhuphuleni indlela yekuvundzisa.

Kuhlangana kwetintfo letifile

Lolokucinile kungasetjentiswa njengendlela yekudla ekuhlanganisweni. Vumela lolokubhicene kutsi kwakhe kushisa lokwenele kwentela kusita kubulala emagciwane/kugula. Lesidvuli salolokuhlangene kumele sigcinwe sifutfumele, kepha singabimanti, kunyatsela kubulawa ngemakhemikhali emvelo phindze kuguculwe njalonjalo noma kwentela kuciniseka kutsi kute umoya lowenele ngekukhula kwetintfo letiphilako. Sikhatsi lekusitsatsako kuze lesidvuli silunge kusetjentiswa etingadzeni, kushiyana ngekushintja kwetimo, letinongo tekuhlanganiswa kanye nendlela lesidvuli lesihlangene sinakekelwa ngakhona.

Lesidvuli lesihlangene lesilungele kusetjentiswa siba nekunuka kwemhlaba. Umasinuka kabi, noma kunuka kabi ngemuva kwekufa sikhatsi lesidze, kukhona lokungaluki ngako.(Fundza kabanti ngekwakha sidvuli setintfo letingaphili).

Gesiwetintfo letiphilako

©Glenneis Kriel
Kugaya-kwetintfo letiphilako kungasetjentiswa ekuguculeni kungcola kube ngugesi wetintfo letiphilako, longasetjentiswa ekuphekeni, phindze nekugucula gesiwetintfo letiphilako ubeyintfo yemandla, njengesibonelo kumanti nakummashawa, nalogesi, longasetjentiswa ekunciphiseni kubita kwagesi-wekulima noma utsengiswe emuva kumandla esive laphambanako.

Sisindvo lesiphakeme sekungcola sidzinga kukhicita gesi, ngakoke balimi badzinga kubala lesisindvo sekungcola kwetingulube tabo letikhicitako ngenyaka yinye emnyakeni kwentela kuciniseka kutsi kutobabete lokuletfwako emnyakeni. Kubita kuyakhula umangabe umlimi/umfuyi akhetsa kugcina lamandla kulelipulazi, ngekusebentisa emalahle.

Translated by Phindile Malotana