Taolo ya Ditšhila ka Dipolaseng tša Kolobe

©Glenneis Kriel
Mola ya kolobe motswako wo o nyakilego go ba seela ke ye nngwe ya ditšhošetšo tše kgolo kudu tša tšhilafatšo ya polasa ya dikolobe, o ka šomišwa gape go godiša poelo ya polasa ka go o šomiša bjalo ka monontšha, manyoro goba go tšweletša maatla. Ya mathomo ya go elwa hloko le pele ga ge o thoma polase ya dikolobe, ke ka moo motswako wo o nyakilego go ba seela goba mmutele o tla tšewago. Ka polaseng ye nnyane mmo dikolobe di dumelelwa go sepela ka ntle, mmutele o swanetše go tlošwa ka mehla go thibela go tlala ga malwetši le tšhilafatšo. Mmutele o ka tlošwa semotšhene, ka garafo.

Go tlošwa ka metšhene go boima kudu ka ditshepedišo tšeo di tseneletšego moo dikolobe di tšweletšwago ka dintlong. Bontšhi bja dintlo tša sebjalebjale ka fao di hlametšwe go ba motswako wo o nyakilego go ba seela seo se le go moeleng ga nnyane go dumelela go boloka meetse ka mokoting goba letamong.

Molao wa Mmušo

©Glenneis Kriel
Mo nakong ye e fetilego, go be go lokile go amogela motswako wo o nyakilego go ba seela ka letamong la fase, eupša mo matšatšing a matamo a go boloka di swanetše go dirwa, go ya ka molao, go šitiša tšhilafatšo ya meetse. Le matamo a ka se bewe kgauswi le nagafase ya merwalela goba nokana, go sa be le matseno goba matšwela ntle ga didiri tša meetse a pula.

Monontšha

Go ya ka puku ya Danie Visser Modern Pig Production, ka tlwaelo balemerui ba arogantšha tša go tiya go tšwa go ka seela gomme ba šomiše seela bjalo ka monontšha, ka go e phatlalatša mo dibjalong tše di itšego goba mafulong. Go thibela go notšha ga go feta tekanyo le go gamolwa, bogolo bjo bo dirišwago bo beakanywa go ya ka dinyakwa tša phepo ya dibjalo. Dišupommu di tšewa ngwaga ka ngwaga go hlaola go se lekalekane ga phepo le go rarolla tše pele ga ge di tšwa taolong.

Kgopela keletšo go ramahlale wa mabu pele ga ge o tsena godimo ga se, go go thuša go šupa diteng tša phepo ya motswako wo o nyakilego go ba seela le go thuša go tšweletša lenaneo la monontšha.

Manyoro

Tša go tiya di ka šomišwa bjalo ka mothopo wa naetrotšene ka manyorong. Go dumelela manyoro go aga phišo ka botalo go tla thuša go fediša kotsi ga ditwatši. Thotobolo ya manyoro e swanetše go bewa e le monola, eupša e sa koloba, go akgofiša go bola le go I fetola ka mehla goba go gaša metsee go netefatša gore go na le okisejene ye e lekanego go tlhabolla ya diphedinyana tše nnyane tša mohola. Nako yeo e tšeyago gore manyoro a loke go šomišwa ka serapaneng, e tla laolwa ke maemo a boso, ditlabakelo tša manyoro le ka tsela yeo manyoro a laolwago.

Manyoro ao a loketšego go šomišwa a tla ba le monkgo wa lefase. Ge e le gore nkga ga mpe, goba go bola, go na le se sengwe se se phošagetšego. (Bala ka go tlala ka go dira manyoro).

Digase tša tlhago

©Glenneis Kriel
Tšhilo ya tlhago e ka šomišwa go fetoša motswako wo o nyakilego go ba seela ka go digase tša tlhago, tšeo di ka šomišwago go apea, le go fetoša gase ya tlhago ka matla a phišo, go fa mohlala go meetse le dišawara, le mohlagase, yeo e ka šomišwago polaseng go fokotša ditshinyegelo tša mohlagase goba go rekišetšwa morago ka maatla.

Bogolo bja motswako wo o nyakilego go ba seela bo nyakegago go tšweletša mohlagase, ka fao balemirui ba swanetše go bala bontšhi bja motswako wo o nyakilego go ba seela wa dikolobe tša bona di o tšweletšago kgwedi ye nngwe le ye nngwe ya ngwaga go netefatša gore go tla ba le kabo ye e sa kgaotšego ka ngwaga. Ditshenyegelo di išwa godimo ka ge molemirui a kgetha go boloka maatla polaseng, ka go šomiša dibetiri.

Translated by Lawrence Ndou