Waterbuck

© Roger de la Harpe

Ligama

Waterbuck

Kutiveta Kwayo

Lena nyamatane lenkhulu, lecinile futsi lenemphilo. Tinkhabi tina 1.4 m budze emahlombe bese tikala sisindvo lesingu 260 kg. tinkhomo tincane kunalenkhabi. Ema waterbucks anesikhumba lesinsundvu losa mphunga.
Timphumulo nemehlo ayo tinelibalana lelimhlophe, futsi kunalelinye lelimhlophe ngephasi kwachochocho. Ngasemuva kunalimhlophe lelichubekela etimphondvweni letitjekile. Letindlebe tayo letinkhulu letiyindingilizi letigcama kakhulu.
Tinkhabi kupheal letinetimphondo letitjekile letindze. Yomibili lemilili ikhokha umnuko lonikisa kwe musk lovama kusala endzaweni.

Kudla Kwayo

Le waterbuck idla tjani lobudvute netindzawo letinemanti. Tiyaluka uma tjani lobungetulu busesimeni lesibi. Le waterbuck itsembele emantini futsi ingawanatsa onkhe Malanga.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Sikhatsi sekuhlangana kwawo singena ngesikhatsi sebusika, kepha ingaba nemndlandla lomncane ngemnyaka lolandzelako. Emva kwekumitsa tinyanga letiyimfica, ematfole ayatalwa,ikakhulu emaphahla noma lahamba ngamabili.
Kutala kwenteka ngetikhatsi teluhlobo. Emaviki lambalwa letisandvwa kutalwa tibhaca emahlahleni noma etjanini lobudze, kungukhani tidibana nemihlambi ngekulandzela bomake bawo.

Kutiphatsa Kwawo

Yinyamatane lehlala ihamba ngetinombolo. Tinkhabi letiphetse titsatsa indzawo letiyilwelako. Tinkhomo, ematfole kanye naletindvuna letincane tihlangana ngemihlambi.
Kwakhiwa kwalemihlambi kungahluka ngemalanga njengoba ngayinye tiyaphuma noma tiyajoyina. Titinyamatane letikwatiko kubhukusha lenoma nitfuswa kakhulu, tingabhaca emantini lacwilako. Titfolwa ngemihlambi lecinile lengangemashumi lamatsatfu.

Indzawo Yato

Titsatsa tindzawo letinemanti, letinemahlatsi lanetibhidvo lacinile lamnyama phindze kube netjani lobukahle lobusemkhatsini ngebudze. Le waterbuck ngalitinye tikhatsi ingatsatsa tindzawo letinsha letivulekile.

Lapho Atfolwa Khona

Laningizimu Afrika isakateke ngasetindzaweni lakuphumela khona lokungemanti (drainage) eMpumalanga, Northern Province nase nyakatfo leseKwaZulu-Natal. Muva icedvwa kumikiswa eSt Lucia nase ndzaweni yetilwane leyiyi Ithala lese KwaZulu-Natal.

Batingeli

EmaHyena, emabhubesi, kanye netingwe ngitona tilwane letitingela kakhulu iwaterbuck, kepha tingwenya, netinja tekutingela kanye nemacheetah nawo ayayitsatsa le waterbuck.

Luhla Lolutsetfwe

Latin Name: Kobus ellipsiprymnus
Sisindvo (Lensikati): Emakhulu lamabili emashumi nesihlanu kuya kumakhulu lamabili nemashumi lasihlanu ema kg
Sisindvo (Lendvuna): Emakhulu lamabili nemashumi lasihlanu kuya kumakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa sema kg
Budze (Lensikati): Emakhulu lamabili nelishumi lema cm
Budze (Lendvuna): Emakhulu lamabili nelishumi lema cm
Sikhatsi lesimitsako: Tinyanga letiyimfica
Inombolo yaletincane: Litfole linye
Order: Artiodactyla
Umndeni: Bovidae
Timphondvo: Tingema centimitha lamashumi lasikhombisa nesihlanu
Kwakhiwa/kwentiwa: Lamatfole angatalwa noma ngasiphi sikhatsi emnyakeni wonkhe noma kutalwa kwawo kwenteka ngesikhatsi sasehlobo etindzaweni letinye.

Inchazelo Ye Spoor

Le spoor sale waterbuck sitsembele kumnyaka wayo kanye nebulili bayo. Letinye tivulekile futsi atikhaliphi tibe letinye ticijile futsi tincane.