Waterbuck
Tholo ya Meetse

© Roger de la Harpe

Leina

Tholo ya meetse

Dijo

Tholo ya meetse di fula bjanye kgauswi le meets a mmaruri. Di tla ja dihlašana ge se se khupeditšego bjanye e sego sa botse. Ditholo tša meetse di ithekgile kudu ka meetse gomme di ka nwa letšatši ka moka.

Ponalo

Ye ke pudi ye hlaga e kgolo, e maatla. Dipoo di botelele bja dimetara tše 1.4 go ya legetleng leboima bja dikilograma tše 260. Ditshadi ke tše nnyane go dipoo.
Ditholo tša meets di mmala o botsothwa le bo putswa ka letlalo la boya bjo bokoto. Mahlo le nko di ne segaswa se sešweu go na le kholoro ye tšhewu ka fase ga mogolo. E ne sediko se se šweu se se kgethologilego. Ditsebe tše kgolo tša nkgokolo ke tše bohlokwa ka bo botse.

Tswalo

Go hlagana ka moseme go diragala kudu ka mariga, eupša go ka diragala ka maatla a tlase ngwaga ka moka. Ka morago ga go duša sebaka sa dikgwedi tše senyane, namane e tee ea tswalwa, ka nako tše dingwe di tswala mafahla.

Boitshwaro

Ye ke pudi ye hlaga e e phela ka sehlopha. Dipoo tše di bušago dibaka di tsena dibakeng tšeo di dišireletšago ka go hlasela le ka go iponagatša le go lwa. Ditshadi, dinamane le dikgope tše nnyane di hlakana ka mohlape.
Hlamo ya mehlape ya mohuta wo e fapana ka mehla ka gore tše bo tee di lokoligile go tsena goba go sepela. Ke diruthi tše maatla gomme ge di tšhogile wo šoro, di tšea botšhabelo ka meetseng a tibilego. Di hwetšwa ka mehlape ye maatla ya tše 30.

Bodulohlago

Di dula mo go nago le meetse a mantšhi fela, di rata kudu mehlare ye kitlanego ya dimela le mabjanye a go lekanela le a ma telele a maemo a godimo. Tholo tša meets di na le go sepelela ka mehlareng le mo go tletšego meetse.

Moo Di Hwetšwago Gona

Mo Aforika Borwa di phatlalatšwa le meela ye kgolo ya kela ditšhila ya Mpumalanga, Profenseng ya Kapa Lebowa le Lebowa la KwaZulu-Natal. E sekgale di tsebagaditšwe ka St Lucia le dirapa tša diphoofolo tša Ithala ka KwaZulu-Natal.

Dibatana

Diphiri, ditau le nkwe ke dibatana tše kgolo, eupša go na le dikwena, dimpša tša go tsoma le mapogo le tšona di swara tholo ya meetse.

Dipalopalo tša Bohlokwa

Leina la se-Latin: Kobus ellipsiprymnus.
Boima (Tshadi): 205 - 250 ya dikilograma
Boima (Poo): 250 - 270 ya dikilograma
Botelele (Tshadi): 210 ya disentimetara
Botelele (Poo): 210 ya disentimetara
Go Duša: 9 ya dikgwedi
Palo ya tše nnyane: 1 namane
Odara: Artiodactyla
Lapa: Bovidae
Dinaka: 75 ya disentimetara
Tswalo: Dinamane di ka belegwa ka nako ye ngwe le ye ngwe ya ngwaga le ge nako ya tswala e ya godimo ka selemo ka mafelong a mangwe.

Tlhalošo ya Mohlala

Mohlala wa tholo ya meetse o ithekgile ka bogolo le gore ke poo goba tshadi. Tše dingwe ke tše sephaphathi le tše sego bogale mola tše dingwe di ka ba ntlha le bosese.