Spotted Hyena

© Roger de la Harpe

Ligama

Spotted Hyena (Crocuta crocuta)

Inchazelo

Yinye yetintfo yetilwane letitingela letinye tase mahlatsini ase Afrika lapho iSpotted Hyena kwacatjangwa kutsi ingakhona kudla tilwane letifile iyodvwa, kepha nyalo yatiwa kutsi yona yodvwa ingulekwatiko kutingela. Indlela lezubazuba ngayo nekuhamba, kanye nendlela letfusangayo ngalokucakile kwentela le Spotted Hyena yatiwe kabi. Ngekucabanga lokukhulu kutsi ichamuka emndenini wetinja le Hyena icatjangelwa kutsi inetindlela letiningi letikhomba indlela yelikati.
Le Spotted Hyena yatiwa kakhulu ngekutfusa noma ‘ngeluhleko’, lokungumsindvo lomkhulu emahlatsini ase Afrika ebusuku. Lenhloko lenkhulu, legencekela ngasemuva neliphunga lelingakavami kulesilwane. Lamasikati alawula indlela yekuhlelisa ngekuhlangana futsi manengi kunalamadvuna. Lamasikati ema ngemakhulu lasiphohlongo nemashumi lasihlanu ema mm kuya etulu emahlombe bese sisindvo sawo ngemashumi lasikhombisa ema kg, lelapho lamadvuna akala sisindvo lesimashumi lasitfupha sema kg.
Le spotted hyena inelibala lelimtfubi nemacabhacabha lamnyama lagegelete tindlebe. Letinsikati tangaphandle tinetitfo tembita letiphose tifane leto taletindvuna, kepha kwenta indlela yemitimba yato ibelukhuni.

Luhla Lolutsetfwe

Latin Name: Crocuta crocuta
Sisindvo (Lensikati): Emashumi lasihlanu nesiphohlongo kuya kumashumi lasiphohlongo ngema kg
Sisindvo (Lendvuna): Emashumi lamane nesiphohlong kuya kumashumi lasikhombisa nemfica ngema kg
Budze (Lensikati): Kunye nehhafu nge m
Budze (Lendvuna): Kunye nehhafu nge m
Sikhatsi lesimitsako: Tinyanga letintsatfu nehhafu
Inombolo yaletincane: Mabili (yinye kuya kulamane)
Sigaba sekukhula: Mibili iminyaka kuya kumitsatfu
Sisindvo sekutalwa: Linye nehhafu li kg
Order: Carnivora
Umndeni: Hyaenidae
Sigaba selitubane: Emashumi lasitfupha sema kg ngelihora

Kudla Kwato

Labanye labati kancono bangaphikisana kutsi le spotted hyena silwane sase ningizimu afrika lesiphumelelako, nekutsatsa indlela yaso yekuchumana naletinye vele nguyinye lechazako. Ike yatsatfwa njengesilwane lesisabako phambilini, kepha luhlolo lolutsetfwe luvete kutsi iyakhona, futsi silwane lesinemandla.
Ingadla inyama yetilwane letifile ngekutsi iyatsandza, futsi incumbi yema hyenas ingacosha emabhubesi ngekungawabulali kuze atotfola litfuba lilihle lekutichaza. Noma kunjalo, imindeni yema hyenas ingulesatjwako nayitingela futsi ayakhona kunakekela kudla kwato. Titingela letinye tilwane kanye naletincane tato, tiphindze tidle inyama yesilwane lesifile.
Tingachubela kutingela kwato ngemashumi lasitfupha ema kg ngelihora kuya kuma km lamatsatfu. Batingeli labafana nema Buffalo, ema Eland kanye nema Gemsbok layingoti angavinjwa licembu lema spotted hyena latingelako.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lamancane angatalwa noma ngasiphi sikhatsi emnyakeni. Sikhatsi lesimitsako tinyanga letintsatfu kuya kuletine, futsi kuvame kuba ngulamabili lamancane kuyinye. Naticedza kutalwa letincane tikala ema poundi lamatsatfu ngesisindvo. Akalunyulwa tinyanga letilishumi nakubili kuya kuletilishumi nesitfupha.
Kute kudla lokudzingekako ngalesisikhatsi, ngoba tisuke titfola kudla lokwenele ngelubisi labomake babo. Lamancane akhuliswa endzaweni yato lemnyama, lokungakavami kugadvwa yincenye yemindeni yawo. Lamadvuna akayidlali inzima yawo yekuba ngumtali, ngulawo nje lambalwa lavunyelwako kuba dvute nendzawo lenalamancane, lapho khona nalawo lasemancanyana lamasikati angakhoni kubahlukumeta. Leyo lendvuna lenemandla ibangubabe kulawo lamancane ngemacembu.

Kutiphatsa Kwawo

Tiphitsitela ebusuku, bese emini tiyalala emahlatsini noma emigodzini lawo lashiywa ngema Aardvark. Ema Hyaenas ahlala ngemindeni avikele tindzawo tawo kuleminye imindeni. Incenye yemindeni ichubeka ivale umndeni bese yakha lemisha naleto letihlobene naleminye yaleminye imindeni.

Inchazelo Ye Spoor

Inetintwane letine enyaweni langaphambili nangemuva, linye lelifisha neligalo lelisindzako. Lokusindza ngekwakhiwa kwe tinyawo totine kuvela ngelinani letinyawo tangaphambili, letindze kunaleto tangemuva. Le Spotted Hyaena lenkhulu yindzala kune Hyaena leNsundvu lenkhulu.

Lapho Titfolwa Khona

Ticolela tindzawo letomile, letivulekile, naletinetihlahlana letincane. Tinte imindeni lephilako la Ningizimu Afrika ngaphandle kwase central savannah nase Skukuza lese Kruger kanye ne Kalahari Gemsbok National Parks, Northern Province, netindzawo letisenyakatfo ye KwaZulu-Natal.