Robben Island Yatiwa Mhlaba Wonkhe

Umkhumbi Lowodva Ufikile

©Roger de la Harpe
Luhambo lonkhe lutsatsa emahora lamatsatfu kuya kumahora lamane. Utohlangana netiboshwa takudzala, uhlanganyele leluhambo lebhasi lelikuyisa endlini lapho Robert Sobukwe, umchubi we PAC, avalelwa khona,lidvala lelimunyu, tivikelo temphi yomhlaba yesibili kanye nelijele letiboshwa. Vakasha eselini lika Nelson Mandela, kodva hamba hamba naku mvelo, bona ema phengwini kanye netibhamu temphi yomhlaba wesibili.

Luphawu Lemphumelelo

©Roger de la Harpe
Sikhatsi lesingacishe sibe minyaka lemakhulu lamane, iRobben Island, 12km neKapa. Bekuyindzawo yekufihla labo labacoshiwe eveni labo. Kulena ndzawo lapho khona bosomaPolitiki labeba banga tinkinga kanye nemakhomanisi batfunyelwa khona. Ngesikhatsi sencindzetelo, iRobben Island yadvuma umhlaba wonkhe, njengendzawo lapho Nelson Mandela ne ANC bekadze bavalelwe khona. Kodva baningi bosoma politiki laba phumelela ngekutsi lendzawo ibe liphawu lenkhululeko Nenkhululeko yoku beka umbono. iRobben Island ikhomba kutsi kubambisana kwe bantfu laba buntfu bunye, ngisho ekundzimeni kuya sita.

Translated by Thandokuhle Motha