I-Robben Island yaziwa iphasi loke

Ikhambo ngeskepe

©Roger de la Harpe
Ikhambo elisethethweni lithatha ama-iri amathathu kuya kwamane kubalwa nalokha ukhamba ngeskepe. Ukghona ukuqoqa nembotjhwa zalokha, uthathe ikhambo ngebhesi elikusa lapha u Robert Sobukwe umdosi phambili we-PAC) gade avalelwe khona, ubone igwari ,amajoni wepi yesibili nekumba lapha gade kuvalelwe khona uMandela ejele le- maximum-security,Kodwana ubone nelwana, nakugcineni kwelandlwe lapho kunamapeinguins khona ,nalapha kwakubekwe khona iingidi zepi yephasi yesibili.

I-Emblem yetjhaphuluko

©Roger de la Harpe
Iminyaka engapheze ibe-400, I-Robben island esebangeni elingaba yi-12 yamakhilomitha ukusuka eKapa, yayiyindawo yalabo abaqothiweko. Kulapha abantu egade bababona ngathi badala imiraro yezepolotiki nebagade bangafunwa mphakathi bebethunyelwa khona. Ngesikhathi sebandlululo I-Robben Island yaba yindawo eyaziwa ephasini loke njengendawo lapha uNelson Mandela kanye nabanye bamalunga wehlangano ye-African National Congress gade babotjhwe khona.

Nanyana kunjalo iimbotjhwa zepolotiki zaphumelela ukutjhugulula indawo le yaba yi-emblem yetjhaphuluko. I-Robben Island yaba liphawu elitjengisa ukuthumba kwabantu kunobudisi nokuhluka kwabo okukhulu.

Translated by Lizzy Shongwe