Nelson Mandela na Winnie Mandela Bavakashela Indlu ye Mengameli wase Melika

© Dr Peter Magubane
Nelson kanye na Winnie bahamba engadzeni yaseNdlini Lemhlophe ne Mengameli George Bush kanye Namake welive Make Barbara Bush.
Emva kwekukhululwa kwakhe ejele, Mandela wacala luhamba lwemaviki lasitfupha kumave lahlukahlukene kufaka ekhatsi iMelika, atichaza ngekukhululwa kwakhe ekubanjweni phindze atohlangana nebaholi bese wabela imivo yakhe ngepolitiki nangetinkinga temnotfo. Yena ne Mkakhe, Winnie Mandela, bahamba baya eWashington D.C kuyohlangana neMengameli George Bush kanye neWesifazane wekucala Barbara Bush endlini ye Mengameli. Kwaba ngumcimbi wekukhunjulwa wasita nekuma kwe Ningizimu Afrika kanye nebudlelwane be Melika.

Madiba wavakashela iNew York Boston, Atlanta, Detroit, Los Angeles kanye nase Oakland kuluhambo lwekusungula lwe licembu lwa Khongolose (ANC) wavakashela tikolwa, wangenela imihlangano wahlamba lelive. Luhambo lwa Mandela loluya eMelika lwamumikisela ekucaleni kwemphumelelo yebudlelwane lobuhle lwaphindze lwavula umnyango wetintfo letinhle leticondzene nemholi wase Ningizimu Afrika.

“Yinye yetintfo lengayifundza nangenta tingcogco kutsi ngaphandle ngigucuke mine, angeke ngikhone kugucula labanye.” ~ Nelson Mandela