uNelson no Winnie Mandela bandwendwela eWhite House

© Dr Peter Magubane
uNelson no Winnie Mandela bahamba hamba kwi gadi yase White House no Mongameli uGeorge Bush nonkosikazi wakhe uBarbara Bush
Emveni kokuphuma entolongweni, uMandela wathabatha uhambo lweveki ezintandathu endwendwela kumazwe ngamazwe, kuquka ne Melika. Ukubhiyozela ukuphuma entolongweni nokudibana neenkokheli nokwabelana ulwazi ngezopolitio nezo rhwebo. Yena ne nkosikazi yakhe, uWinnie Mandela wahamba waya eWashington DC ukuyokudibana noMongameli uGeorge Bush nenkosikazi yakhe uBarbara Bush Ewhite House. Yayi ngumzuzu owabumba ubudlelwane lo Mzantsi Afrika ne Melika
uMadiba wandwendwela eNew York eBoston, Atlanta, Detroit, Los Angeles, nase Oakland ehamba ecela izandla nenkxaso yemali esenzela umbutho we African National Congress (ANC) bandwendwela izikolo, wahamba irali bajikeleza ilizwe. Uhambo luka Madiba lase Melika lenza ubudlelwane ubuluqilima bavulela lenkokheli yeli indlela.

“Enye yezinto endazifundayo ngethuba ndikwii ngxoxo kukuba de nditshintshe mna buqu, andinakuze ndibatshintshe abanye." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

uBrenda Fassie, umculi we Pop othandwayo eMzantsi Afrika egcwele yimizwa, wonga uMandela...more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

uNelson Mandela ubuyela kwikhaya lakhe eSoweto, emveni kokuphuma entolongweni ngo 1990. uNelson Mandela, ukhule kwa no 8115, kwisi talato iVilakazi, yona leyo yajikwa yenziwa iziko le mbali....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

uMandela ufumana iwonga le Honorary Doctorate kwi Yunivesithi yase Witwatersrand eRhawutini...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

uMandela ubulisa abalandeli bakhe ngaphandle kwe ndawo yokuthandaza yamaJuda ePitoli....more