uNelson no Winnie Mandela bandwendwela eWhite House

© Dr Peter Magubane
uNelson no Winnie Mandela bahamba hamba kwi gadi yase White House no Mongameli uGeorge Bush nonkosikazi wakhe uBarbara Bush
Emveni kokuphuma entolongweni, uMandela wathabatha uhambo lweveki ezintandathu endwendwela kumazwe ngamazwe, kuquka ne Melika. Ukubhiyozela ukuphuma entolongweni nokudibana neenkokheli nokwabelana ulwazi ngezopolitio nezo rhwebo. Yena ne nkosikazi yakhe, uWinnie Mandela wahamba waya eWashington DC ukuyokudibana noMongameli uGeorge Bush nenkosikazi yakhe uBarbara Bush Ewhite House. Yayi ngumzuzu owabumba ubudlelwane lo Mzantsi Afrika ne Melika

uMadiba wandwendwela eNew York eBoston, Atlanta, Detroit, Los Angeles, nase Oakland ehamba ecela izandla nenkxaso yemali esenzela umbutho we African National Congress (ANC) bandwendwela izikolo, wahamba irali bajikeleza ilizwe. Uhambo luka Madiba lase Melika lenza ubudlelwane ubuluqilima bavulela lenkokheli yeli indlela.

“Enye yezinto endazifundayo ngethuba ndikwii ngxoxo kukuba de nditshintshe mna buqu, andinakuze ndibatshintshe abanye." ~ Nelson Mandela