Nelson le Winnie Mandela ba etela White House

© Dr Peter Magubane
Nelson le Winnie Mandela ba sepelasepela dirapaneng tša ka White House le Mopresidente Goerge Bush le mosadi wa gagwe Barbara Bush.
Ka morago ga ge a lokollotšwe kgolegong, Mandela o ile a tsenela leeto la dibeke tše tshela la dinaga tša lefase ka bophara tša go fapafapana, go akaretšwa le United States, go keteka go lokollwa ga gagwe kgolegong le go kopana le baetapele le go abelana dikakanyo ka ditaba tša sepolotiki le ikonomi. Yena le mosadi wa gagwe, Winnie Mandela, ba etetše Washington D.C go kopana le Mopresidente wa mehleng George Bush le mosadi wa gagwe Barbara Bush ka White House. E be e le tiragalo ya bohlokwa gomme ya thuša go bopa kamano ya kwano ya Aforika Borwa le United States.

Madiba o etetše ka New York Boston, Atlanta, Detroit Los Angeles le Oakland ka ketelo ya go nyaka ditšhelete ka lebaka la African National Congress (ANC) gomme o etetše dikolo, a tsenela dirali le go etela ka nageng. Ketelo ya Madiba go la United States e feleditše ka hlamo ya dikamano tše kaone le go bula le letamo la tše botse go moetapele wa leina wa Aforika Borwa.

“Ye nngwe ya dilo tše ke ithutilego ge ke be ke le ka ditherišanong e be e le gore go fihlela ke iphetola ka bonna, nka se fetole ba bangwe.” ~ Nelson Mandela