Nelson le Winnie Mandela ba etela White House

© Dr Peter Magubane
Nelson le Winnie Mandela ba sepelasepela dirapaneng tša ka White House le Mopresidente Goerge Bush le mosadi wa gagwe Barbara Bush.
Ka morago ga ge a lokollotšwe kgolegong, Mandela o ile a tsenela leeto la dibeke tše tshela la dinaga tša lefase ka bophara tša go fapafapana, go akaretšwa le United States, go keteka go lokollwa ga gagwe kgolegong le go kopana le baetapele le go abelana dikakanyo ka ditaba tša sepolotiki le ikonomi. Yena le mosadi wa gagwe, Winnie Mandela, ba etetše Washington D.C go kopana le Mopresidente wa mehleng George Bush le mosadi wa gagwe Barbara Bush ka White House. E be e le tiragalo ya bohlokwa gomme ya thuša go bopa kamano ya kwano ya Aforika Borwa le United States.
Madiba o etetše ka New York Boston, Atlanta, Detroit Los Angeles le Oakland ka ketelo ya go nyaka ditšhelete ka lebaka la African National Congress (ANC) gomme o etetše dikolo, a tsenela dirali le go etela ka nageng. Ketelo ya Madiba go la United States e feleditše ka hlamo ya dikamano tše kaone le go bula le letamo la tše botse go moetapele wa leina wa Aforika Borwa.

“Ye nngwe ya dilo tše ke ithutilego ge ke be ke le ka ditherišanong e be e le gore go fihlela ke iphetola ka bonna, nka se fetole ba bangwe.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng...more