UNelson Mandela no Winnie bakweriyela i-White House

© Dr Peter Magubane
UNelson, Winnie Mandela, uMongameli u-George Bush kanye ne- First Lady uBarbara u-Bush. bakhamba buthaka engadini ye-White House.
Ngemva kokobana akhitjhiwe ngetrongweni, uMandela wathatha ivakatjho lemveke ezisithandathu ekhambela iinarha ezehukahlukeneko ekubalwa ne-United States, ukugidinga ukukhitjhwa kwakhe ngentrogweni nanokuhlangana nabadosi phambili balapho, khona bazokwabelana ngemibono yendaba zepolotiki, nezomnotho. Yena nomkakhe uWinnie Mandela bakhambela e-Washington D.C bayokuhlangana noMongameli uGoerge Bush, nemkakhe uBarbara Bush e-White House. Kwakulivakatjho elikhumbulekako begodu kwakgelebha kwakha ubuhlobo obuhle Hlangana neSewula Africa kanye ne United States.

UMadiba wakweriyela eNew York Boston, e-Atlanta Detroit, Los Angels kanye ne Oakland ejimeni lokubuthelela iimali le-African National Congress (ANC) wakweriyela iinkolo, waya wmihlanganweni, wazibonela nenarha leya. Ikhambo lakaMadiba le United States ladala bona kube nobudlelwane obuhle begodu lavula umthombo wenlokotho ezihle emdosini phambili weSewula Africa lo.

“Enye yezinto engazifunda, nangibambe iinkulumiswano, kukobana ngingakazitjhugululi, ngeze ngatjhugula abanye.” ~ Nelson Mandela