Madiba Utfola Setfulo sebuDokotela lesiphuma eWits

© Dr Peter Magubane
Mandela watfola umchele webudokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli.
Ngemnyaka wa 1991, Nelson Mandela watfola Sigaba sebuDokotela eNyuvesi yase Witwatersrand eGoli ngekutinikela kwakhe kulelive nekubonisa buholi lobucinile kusive sase Ningizimu Afrika lesingazange sesikubone.

Madiba bekayi futsi usengumkhutsati webantfu labasemhlabeni kanye nekuphila kwakhe kwelitsemba, kuchubeka kanye nekulwelwa inkhululeko kwakhutsata inyuvesi kutsi imetfule ngale awadi. Mandela watfola imiklomelo leminingi yekumetfula ngelizinga kanye nema awadi, kufaka ekhatsi Setfulo sebuDokotela be Bumeli lesisuka kuNyuvesi yase Lesotho, Umklomelo we Lenin yekuThula nga 1990, kanye neSetfulo SebuDokotela lesichamuka ku Nyuvesi yase Stellenbosch kanye neMklomelo we Nobel nga 1993.

ʺIngcondvo lekahle ne nhlitiyo lekahle tihlala tikuhlangana lokwesabekako. Kepha nawuhlanganisa kulelo lwimi lelikwati kufundza nekubhala, kusho kutsi unentfo lemcoka kakhulu.ʺ ~ Nelson Mandela