uMadiba ufumana Isidanga seWonga Sobudokotela eWits

© Dr Peter Magubane
uMandela ufumana iwonga le Honorary Doctorate kwi Yunivesithi yase Witwatersrand eRhawutini
Ngonyaka ka 1991, uNelson Mandela wafumana isidanga se wonga sobudokotela kwi Yunivesithi yase Witwatersrand eGoli ngenxa yokuzinikela kwakhe kwilizwe nokubonisa ubunkokheli obumangalisayo obungazange babonwa eMzantsi Afrika.

uMadiba waye ngummangaliso, kwaye usenguye umkhuthazi kuluntu kumhlaba jikelele nelifa lakhe le themba, ukunyamezela, nokulwela inkululeko kwa kuthaza iYunivesithi okokuba imwonge ngale mbasa. uMandela wafumana iimbasa ezininzi ne degree. Kuquka iwonga lobu Dokotela kwezomthetho kwi Yunivesithi yase Lesotho, iLenin Peace Prize, yonyaka ka 1990, iwonga lobu Dokotela kwi Yunivesithi yase Stellenbosch kunye ne Nobel Peace Prize ngonyaka ka 1993.

"Ingqondo elungileyo kunye nentliziyo elungileyo zihlala zingumxube onzima. Kodwa ukuba wongeza koko ulwimi kunye nosiba, unento ekhetheke ngeyona ndlela." ~ Nelson Mandela