Madiba O Amogela Lokwalo Lwa Bongaka Lwa Tlotlomatso Gotswa Wits

© Dr Peter Magubane
Mandela o abelwa Lokwalo lwa Tlotlomatsô lwa Bongaka kwa University of Witwatersrand kwa Johannesburg.
Ka 1991, Nelson Mandela o amogetse lokwalo lwa bongaka lwa tlotlomatso kwa University of Witwatersrand kwa Johannesburg ka ntlha ya maitlamo a gagwe go naga le go supa boeteledipele jo bo tiileng jwa bosetshaba jo Afrika Borwa e iseng e bo bone.
Madiba e ne e le kgothatso go batho go ralala lefatshe mme boswa jwa gagwe jwa tsholofelo, boitshoko le go lwela kgololosego go rotloeditse yunibesithi go mo tlotlomatsa ka kabo eno e e kgethegileng. Mandela o amogetse dikabo le digrata tsa tlotlomatso di le mmalwa, go akaretsa Honorary Doctorate of Law gotswa kwa University of Lesotho, Lenin Peace Prize ya 1990, lokwalo lwa bongaka lwa tlotlomatso gotswa Stellenbosch University le Nobel Peace Prize 1993.

“Tlhogo ya tshiamo le pelo ya tshiamo ka metlha ke kopanyô e e tiileng. Fela fa o tsentsha go seo loleme kgotsa pene e e rutegileng, o na le sengwe se se kgethegileng e le ruri.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie yo o amegileng maikutlo, setswerere sa mmino wa pop, o itlampurela ka Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetse kwa legaeng la gagwe kwa Soweto morago ga kgololô ya gagwe gotswa kgolegelong ka 1990. Nelson o goletse kwa No. 8115 Vilkazi Street mme ntlo ya gagwe e sale ya fetolwa go nna museum....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o ne a ratwa ke batshegetsi ba gagwe mme e le sesupo sa kgololosego go botlhe. Ka nako dingwe o bonwa jaaka modingwana mo Afrika Borwa, mme o ne a tsewa jaaka pilara ya maatla le tsholofelo...more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Balwela-kgololosego ba ba farologaneng, go akaretsa Nelson Mandela, yo e neng e le rramolao ka nako eo, ba ne ba latofatswa ka boepapuso ka dingwaga tsa tlhaolele tsa bo-1950....more