Lwati Lolulula lwe Kulima

© Eric Miller
Balimi labasha nalabancane balikusasa lekulima eNingizimu Afrika. Ngaphandle kwelwati lolucinile loludzingwa tindzawo letiningi ngekulima, lowati lolulula luyadzingeka ngibo balimi labasha. Lwati lolulula kwetsemba kwebantfu kanye netindlela tekusebenta letitokusita kkutsi wakhe budlelwane kulelipulazi – phakatsi kwesisebenti nemcashi futsi kucinisa kusebenta – lokuhle phakatsi kwetisebenti.