Lwati Lolulula lwe Kulima

© Eric Miller
Balimi labasha nalabancane balikusasa lekulima eNingizimu Afrika. Ngaphandle kwelwati lolucinile loludzingwa tindzawo letiningi ngekulima, lowati lolulula luyadzingeka ngibo balimi labasha. Lwati lolulula kwetsemba kwebantfu kanye netindlela tekusebenta letitokusita kkutsi wakhe budlelwane kulelipulazi – phakatsi kwesisebenti nemcashi futsi kucinisa kusebenta – lokuhle phakatsi kwetisebenti.

Interview Tips for Farming Jobs

Kuvame kutsi bantfu labasha labafuna kucala kulima bacale njengalabafundza ngekwenta lomsebenti bangabhadalwa noma labafundzelako ekulimeni kwentsengo....more

What are Soft Skills?

Lwati lolucinile lwekufuya yimisebenti letsite. Udzinga kuba nelwati lwekwenta imisebenti letsite....more

Which Soft Skills are Needed for Farming?

Ekufuyeni, akusilo lwati lolulukhuni loludzingekako (njengekutsi, indlela yekushayela, kojova, kunisela noma kuncutsa titjalo) kepha nelwati lelilula kufana nekukhulumisana...more