Bokgoni jo bo Bonolo jwa Bolemirui

© Eric Miller
Balemerui ba bannye ba bašwa ba ba ke isagwe ya temothuo ya Aforika Borwa. Kwa ntle ga bokgoni jo bo bonolo jo bo tlhokang ke dikgaolo tse di farologaneng tsa temothuo, bokgoni jo bo bonolo le bona bo a tlhokwa ke balemirui ba bašwa. Bokgoni jo bo bonolo ke mekgwa ya batho le maitsholo a tiro tse di tla thusang go aga botsalano mo dipolaseng, bobedi magareng ga mothapi le mothapiwa gape di tla netefatsa tirommogo e e siameng fa gare ga badiri.