Irhono Elithambileko Lokufuya

© Eric Miller

Abafuyi abatjha abasesebancani balikusasa lezokulima zeSewula Africa. Ngaphandle kokobana babenerhono elibudisi lokulima, kutlhogeka babe nerhono elithambileko njengabafuyi abatjha. Irhono elithambileko ngelokusebenza nabantu nelokusebenza elizokuqiniseka bona barhona ukwakha ubuhlobo emaplasini - ubuhlobo hlangana kwabo njengabaqatjhi ensebenzini zabo ukuqiniseka bona barhona ukusebenzisana.

Translated by Busisiwe Skhosana