Izakhono Zolimo Ezingasebenzisi Mandla

© Eric Miller
Amafama asakhasayo kunye nango aselula, alingomso lwezolimo laseMzantsi Afrika. Ngaphandle kwezakhono ezisebenzisa amandla ezidingekayo kwiingingqi ezahlukeneyo zolimo, kuyadingeka nokuba amafama asematsha abe nezakhono ezisebenzisa ubuchule bengqondo. Ezi zakhono zidinga ubuchule bengqondo isenokuba yindlela osebenzisana ngayo nabantu, ukuba nempatho, kunye nokukwazi ukucinga. Ezi zakhono ke ziza kunceda ekwakheni ubudlelwane kwiifama-phakathi komqashi kunye nomsebenzi, kwaye zizakuqinisekisa ukuba kukho ubudlelwane obulungileyo phakathi kwabasebenzi.