Kutalisa Tingulube

©Glenneis Kriel
Ngekusebentisa tindlela letihlakaniphile kungasita kutsi kwente bantfwana betingulube, babebanyenti futsi babebakhulu, nenyama yakhona ibemnandzi futsi letingulube tidle kahle. Tingulube letindvuna naletinsikati letikhetsiwe kutsi tente umdlambi ubencono kufanele kube nguletiphilile, letisesimeni lesikahle phindze tingabi tindzala kakhulu.

Letiphilile

Kutalisa tilwane kufanele kwentiwe kahle. Kufanele ubuke kutsi konkhe kuhamba kahle, tilwane atiguli futsi atikagcwali emakhatane. Ingulube lephilile ngekusho kwe South African Pork Producers Organisation’s Pig for profit manual, kufanele iphefumule kahle futsi ingakhwehleli, ingatsimuli phindze ingaphumi ematse kakhulu. Tingatinwayi kakhulu, tingabi netilondza nalokunye lokunyenti lokutjengisa kutsi atiphili kahle.
Kulicebo lelihle kutsi utsenge tingulube endzaweni letsembekile, kepha uma utotsenga emphakatsini, yenta siciniseko kutsi uyati kutsi tichamukaphi ucele nencwadzi lekhombisako kutsi letingulube tiphilile. Tingulube letindvuna letisuka emaplazini lahlukene, tiyingoti ngoba tita netifo letitfolakala ngekwelicansi naletinye tifo. Kufanele wente siciniseko kutsi tingulube letindvuna tiphilile ungakatiletsi emhlambini wakho.
Tingulube leticedza kufika kufanele utihlukanise tingahlangani nemhlambi wakho, tihlale tidvwa emaviki lamane. Ngalesi sikhatsi kufanele utibuke kutsi atinato yini tifo, utitfolele udokotela nangabe atikho kahle, utitfolele umjovo nangabe kudzingeka.

Kubuka umtimba wato

©Media 5 Photography on behalf of PIC in South Africa
Letingulube kufanele wente siciniseko kutsi tikahle atikacwali. Ngekusho kwe Pigs for Profit, tingulube letindvuna naletinsikati kufanele tibe nemgogodla locondzile, netinyawo leticinile futsi leticondzile. Uma tingakhoni kuhamba kahle, kusho kutsi atikho kahle kutsi tingatala.
Letingulube letindvuna kufanele tibe nemasendze lamabili laphilile, kufanele tivukelwe nakukhona ingulube lensikati. Ingulube lensikati lengakatali kufanele ibenemabele lahlukene langu10, kepha letfutfukisiwe kufanele ibe nalangu14. Kufanele ibe nemtimba lomkhulu lotokhona kutfwala tingulube letincane.

Kutalisa tingulube leticishe tifane

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA.
Kutalisa tilwane leticishe tifane, ngulapho khona kutaliswa khona tilwane letihlobene njengabo bhuti nasisi noma Batali nebantfwana babo. Akugcini nje ngekukhulisa ematfuba ekutsi letilwane titalwe ticwalile, kepha kuphindze kutsikamete kutalana.
Umkhankaso wekudla kanye netekulima, Food and Agriculture Organisation of the United Nation (FAO) itsi ingulube lensikati kufanele ingahlanganiswa nenhlobo yemndeni kute kube titukulwane letingu. Balimi kufanele bagcine emabhuku lakahle kubonisa kutsi ngutiphi tingulube letihlobene.

Unjani umtimba

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Nangabe uyakhona kubona ematsambo ngaphansi kwesikhumba, emahlombeni, etibhanjeni kusho kutsi leyo ngulube yondzile. Ingulube lekhuluphele kakhulu itoba nenkinga yekutala futsi ingaba nenkinga yelinyawo nemlente.

Umnyaka

waletilwane nawo kufanelwe ubukwe, ngoba loku kutoba nemtselela ekutaleni kwaletilwane. Tingulube letindvuna tiyagcinwa tite tibe neminyaka lemitsatfu. Kepha tingulube letinsikati tiyabulawa ngabe atisakhoni kutala.

Translated by Thandokuhle Motha

Choosing a Pig Breed

Nawucala liplazi letingulube, kufanele ukhetse lihlobo lengulube letofanelwa lwati lonalo....more

Different Pig Breeds

Ngoba ayikho inhlobo yengulube lekahle kundlula tonkhe, tonkhe tinetinkinga tato futsi khona lokukahle ngato, kuya ngemlimi kutsi yena ufunani....more

More Pig Breeds

ingulube yakadzeni yase South Africa. Tinyenti tintfo bantfu laba khuluma ngato ngekutsi lengulube ichamuka kuphi, nekutsi ilitsatsa kuphi ligama layo...more