Tswadišo ya Dikolobe

©Glenneis Kriel
Leano la kgetho dilo tša go tswadiša le ka thuša go kaonafatša kišo godimo ya mohlape ka, go fa mohlala, go oketša bogolo bja dikolobjana, go kaonafatša boleng bja nama gammogo le tšweletšo gammogo le tšhomo botse ya furu ya diphoofolo. Dikolobe tša ditshadi le dikolobe tša dipoo tšeo di sa fagolwago tše di kgethilwego go kaonafatša mohlape di swanetše go ba tša go itakenela ga botse, di bopego le go ba maemong a mabotse, tšeo di sa tswalelanego le go ba bogolo bjo bo botse.

Tša Maphelo

Tswadišo ya diphoofolo e swanetše ya go itekanela ga botse. Ka fao lebelela dika le kgatelelo ya monagano, bolwetši le diphetetšo tša phelakadingwe pele ga ge o reka goba go tšea diphoofolo tše mpsha go di iša ka mohlapeng wa gago. Kolobe ya go itakenela ga botse, go ya ka pukana ya Mokgatlo wa Batšweletši ba Nama ya Kolobe wa Aforika Borwa Profit for Pigs, e swanetše go ba e hema ka tlwaelo e sa gohlole, e sa ethimola, go buša moya ka bothata, go rotha goba lehulo la mare. Di swanetše go ba le matlalo a go phatsima, di sa ingwaye kudu goba di sa ba le ntho efe goba efe, magogo, digaswa tše di senago mmala, go nona goba dimelo.
Go kaone go reka diruiwa batswadišing ba nago le seriti, eupša ge o nyaka go reka fantising netefatša gore o tseba tlholego ya dikolobe gomme o kgopelo setifikeiti sa maphelo a diphoofolo. Dipoo tšeo di sa fagolwago tše di abelanwago magareng ga balemirui di rwala kotsi ya godimo ya go hwetšwa malwetši a go geola le malwetši a mangwe, bjale dira bonnete gabedi gore dikolobe tšeo di sa fagolwago di itekanetše ga botse pele ge o di šomiša mohlapeng wa gago.
Dipoo tše sa fagolwago le ditshadi tša go rekwa tše mpsha tše goba di swanetše go bewa di arogantšwe go tšwa mohlapeng bonnyane dibeke tše nne. Mo nakong ye diphoofolo di swanetše go sekasekwa malwetši, di phekolelwe diphelakadingwe go šitiša gore diphelakadingwe tše mpsha go hlagelela ka mohlapeng wa gago gomme di entiwe ge go hlokega.

Tiišetšo ya Mmele

©Media 5 Photography on behalf of PIC in South Africa
Dikolobe ga di a swanela go ba le ditshenyego goba sebopego se se sa lokago. Go ya ka Pigs for Profit, ditshadi le dipoo tše di sa fagolwago di kgethetšwe tswadišo di na le mokokotlo o maatla wa thwii le maoto a maatla a thwii. Ge e le gore di na le mathata a go sepela, ga di a swanela go tswala.
Dipoo tše di sa fagolago di be di na le marete a mabedi a a bopegoilego ga botse gomme di swanetše go rata ka go ba gona ga basadi ba lego phišong. Tshadi ye e sa kaonafalago bonyane matswele a ka bago a lesome a bonalago ga botse a a dulago ga botse, mola tshadi ye e kaonafaditšwego di swanetše go ba le bonyane a 14. Ditshadi di swanetše go ba le mmele o tibilego le sekgoba sa dikolobjana tše nnyane.

Tswadišo ya Diphoofolo tša Leloko

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA.
Tswadišo ya diphoofolo tša leloko e hlolwa ka ge diphoofolo di nyalelane, go swana le bana ba bo goba batswadi le bana ba tšona, di geodišwa le tše dingwe. Ga e oketše fela kotsi ya diphedi tše di sa lokago mo baneng bja tšona go fetišetšwa go boona, eupša gape e na le seabe se sempe tswalong.
Mokgatlo waTšweletšo ya Dijo le Temo wa Dinagakopano (FAO) o eletša gore dipoo tše di sa fagolwago le ditshadi ba tswadišo ye hlwekilwego di šomišwe mo go goeleng, ga se tša swanela go ba le bagologolo ba swanago go ka ba le bonnyane meloko ye mene ka morago mathomong. Ka fao batšweletši ba swanetše go boloka dipego tša mehuta ya malapa a ka dipolaseng tša bona le go hlokomela go di reka fela ka goba go šomiša dipoo tše di sa fagolwago tšeo di sa nyalelanego le mohuta wa mo dipolaseng tša bona.

Maemo a Mmele

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Ge o ka kgona go bona marapo ka fase ga letlalo, go swana le lethekengs, legetleng, dikgopong goba mokokotlong, kolobe ke ye otilego kudu. Kolobe ya go nona kudu e tla ba le mathata a go tšweletša mathata a leoto.

Bogolo

Bogolo bja diphoofolo bo swanetše go elwa hloko, ka ge se se tla ba le seabe mo tšweletšong ye e botse. Dipoo tše di sa fagolwago ka tlwaelo di ya swara go fihla mengwaga ye meraro. Mola ditshadi tše di bolawago moo bogolo ba bana ba tšona ba sa hlolago ban a le mabaka go bewa ga tšona goba ge di tšweletša mathata a tswalo, go swana le go se ye phišong, go palelwa ke go ima, tshenyego ya mpa ya dinamane le tšweletšo ya dikolobe tše tswlago di hwile goba tshenyego ye dikolobe tše nnyane.

Translated by Lawrence Ndou

Choosing a Pig Breed

Ge o thoma polase ya dikolobe, o swanetše go kgetha tswadišo yeo e tla swanelago maemo a bokgoni bja gago le taolo. Go ya ka Pigs for Profit ka Ngaka Jim Robinson le May-Louise...more

Different Pig Breeds

Ka ge go se na le tswadišo ye e phethagetšego gomme tswadišo ye nngwe le ye nngwe e na le maatla le mafokodi a yona, kgetho ya tswadišo ka botlalo ke taba ya kgetho ya gago...more

More Pig Breeds

Borukhu bja Mabala, ke tswadišo ya setlogo ka Aforika Borwa. Dikhopolo tša go fapafapana tše di lego gona mabapi le setlogo sa tswadišo le ka moo e hweditšego leina la yona gona...more